Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – za sprawą wejścia w życie przepisów nowelizujących ww. akt, czekają nas istotne zmiany o charakterze praktycznym. Kiedy jednak dokładnie poszczególne zapisy w nowym znowelizowanym brzemieniu zaczną obowiązywać?

Praca zdalna i prewencyjna kontrola trzeźwości ...

Należy przypomnieć, iż zmiany jakie wprowadzone zostały do kodeksu pracy, oprócz tych dotyczacych zasad wykonywania pracy zdalnej, odnoszą się także do zagadnienia, jakim jest prewencyjne wykonywanie badania kontroli trzeźwości pracowników, przez pracodawcę.

Zasadniczy termin wejścia w życie przepisów 21 marca 2023r.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

cyt.: „Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

Termin wejścia w życie przepisów dotyczacych zmiany w pracy zdalnej 7 kwietnia 2023r.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

cyt.: „z wyjątkiem

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

cyt.: „§ 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, który wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r

Tekst jednolity przepisów do pobrania ...