Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – za sprawą wejścia w życie przepisów nowelizujących ww. akt, czekają nas istotne zmiany o charakterze praktycznym. Kiedy jednak dokładnie poszczególne zapisy w nowym znowelizowanym brzemieniu zaczną obowiązywać?

Praca zdalna i prewencyjna kontrola trzeźwości ...

Należy przypomnieć, iż zmiany jakie wprowadzone zostały do kodeksu pracy, oprócz tych dotyczacych zasad wykonywania pracy zdalnej, odnoszą się także do zagadnienia, jakim jest prewencyjne wykonywanie badania kontroli trzeźwości pracowników, przez pracodawcę.

Zasadniczy termin wejścia w życie przepisów 21 marca 2023r.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

cyt.: „Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

Termin wejścia w życie przepisów dotyczacych zmiany w pracy zdalnej 7 kwietnia 2023r.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

cyt.: „z wyjątkiem

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

cyt.: „§ 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, który wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r

Tekst jednolity przepisów do pobrania ...