Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny – przypomnę, tylko, iż obecnie obowiązujące jeszcze, przed zmianą, przepisy Kodeksu pracy,  wodniesieniu do do umów o pracę na okres próbny stanowią, iż umowy takie zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Natomiast ponowne zawarcie takiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe w dwóch przypadkach. Po pierwsze jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Po drugie po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. W tych przypadkach opisanych dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny. Uwaga zatem, obowiązujące przepisy nie uzależniają okresu trwania umowy o pracę na okres próbny od przewidywanego okresu, na jaki ma być zawarta umowa o pracę na czas określony. Nie przewidują też możliwości przedłużenia umowy o pracę na okres próbny – i to się zmieni.

Przepisy przed zmianą ...

Art.  25 §  1 Kodeksu pracy

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

Przepisy po zmianie ...

Art.  25 §  1 Kodeksu pracy

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony

Art.  25 §  2 Kodeksu pracy

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Art.  25 §  2 Kodeksu pracy

 

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2(1) –2(3), w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Brak

Art.  25 §  2(1) Kodeksu pracy

 

Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

Brak

Art.  25 §  2(2) Kodeksu pracy

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

 • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy

Brak

Art.  25 §  2(3) Kodeksu pracy

Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa w § 2(2), nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Art.  25 §  3 Kodeksu pracy

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 1. jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 2. po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Art.  25 §  3 Kodeksu pracy

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym
pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w
celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Art.  29 § 1 Kodeksu pracy

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy;
 2. miejsce wykonywania pracy;
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 4. wymiar czasu pracy;
 5. termin rozpoczęcia pracy

Art.  29 § 1 Kodeksu pracy

Umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, a także rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy;
 2. miejsce lub miejsca wykonywania pracy;
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 4. wymiar czasu pracy;
 5. dzień rozpoczęcia pracy;
 6. w przypadku umowy o pracę na okres próbny:
  • czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz, gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności,
  • okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas
   określony w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 2(2), a także
   postanowienie o wydłużeniu umowy w przypadku, o którym
   mowa w art. 25 § 2(3) ;
 7. w przypadku umowy o pracę na czas określony – czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Podsumowanie

Zgodnie z art.  25 §  2 Kodeksu pracy

cyt.: „Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2(1) –2(3), w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.”

Zamów pełne omówienie nowelizowanych przepisów ...

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Przygotowaliśmy szczegółową analizę przepisów Kodeksu pracy, jakie zaczną obowiązywać z dniem 7 kwietnia 2023r. Zmiany dotyczą zasad wykonywania pracy zdalnej. Spis treści naszego opracowania: Pojęcie pracy zdalnej. Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy. Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej. Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną. Tryb określenia zasad wykonywania pracy zdalnej. Treść porozumienia, regulaminu dotyczącego pracy zdalnej. Treść polecenia pracy zdalnej i porozumienia z pracownikiem. Obowiązek zapewnienia instalacji, serwisu konserwacji oraz obowiązek pokrycia kosztów w tym kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych. Zasady wykorzystania niezapewnionych przez pracodawcę materiałów i narzędzi. Zasady wypłaty ekwiwalentu za wykorzystywanie materiałów i narzędzi pracy w tym urządzeń technicznych, niezapewnionych przez pracodawcę. Wypłata ryczałtu zamiast pokrywania kosztów czy wypłaty ekwiwalentu. Obowiązek określenia procedur ochrony danych osobowych. Obowiązek oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ich przestrzegania. Obowiązek porozumiewania się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Kontrola wykonywania pracy zdalnej. Obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzania kontroli pracy zdalnej. Konsekwencje stwierdzenia uchybień w pracy zdalnej. Zakaz mniej korzystnego traktowania pracownika wykonującego pracę zdalną. Zakaz dyskryminowania za wykonywanie za odmowę wykonywania pracy zdalnej. Prace jakie nie mogą być objęte pracą zdalną. Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z oceną ryzyka i zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie.
Omówienie przepisów kodeksu pracy - zasady wykonywania pracy zalnej
Kodeks pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie przepisów zawierające analizę przepisów kodeksu pracy, jakie dają możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę. Kolejno analizujemy poszczególne przepisy tym samym staramy się wspierać Państwa w ich stosowaniu w praktyce. Spi streści naszego opracowania: Wstęp – jakie dokumenty należy przygotować w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości. Kiedy kontrola trzeźwości może zostać wprowadzona. Obowiązek ochrony godności i dóbr osobistych w trakcie kontroli. Jakie przepisy dodatkowe trzeba uwzględnić prowadząc kontrolę trzeźwości. Jakie urządzenia mogą zostać wykorzystane do kontroli trzeźwości. Na czym polega badanie wykonywane przez pracodawcę. Jak długo przechowywane są informacje z kontroli przez pracodawcę. Jak długo przechowywane są informacje z kontroli przy zastosowaniu odpowiedzialności porządkowej. W jakich przypadkach okres przechowywania informacji z kontroli jest przedłużony. Na czym polega obowiązek usunięcia informacji z kontroli. Jaki jest tryb wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości / układ zbiorowy / regulamin pracy / obwieszczenie. Kiedy i o czym należy informować pracowników zatrudnionych. Kiedy i o czym należy informować zatrudniane osoby objęte kontrolą trzeźwości. Jakie są podstawy niedopuszczenia pracownika do pracy. Informacja o przyczynach niedopuszczenia do pracy. Kto może wystąpić z żądaniem przeprowadzenia badania przez organ powołany do ochrony porządku publicznego. Kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego zleca wykonanie badania krwi. Kwalifikacje osób wykonujących badanie krwi. Jak kwalifikować czas niedopuszczenia pracownika do pracy, jeśli wynik badania nie potwierdził przypuszczenia. Jakie informacje pracodawca otrzyma od organu, który przeprowadził badanie trzeźwości. Jak należy postępować z informacjami zawartymi w przekazanej pisemnej informacji przez organ
Omówienie przepisów kodeksu pracy - zasady wykonywania kontroli trzeźwości
Kodeks pracy

Praca zdalna i prewencyjna kontrola trzeźwości ...

Należy przypomnieć, iż zmiany jakie wprowadzone zostały do kodeksu pracy, oprócz tych dotyczacych zasad wykonywania pracy zdalnej, odnoszą się także do zagadnienia, jakim jest prewencyjne wykonywanie badania kontroli trzeźwości pracowników, przez pracodawcę.