Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo

Jakie dane w umowie na zastępstwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo może wskazać pracodawca. Czy w umowie na zastępstwo można wymienić imię i nazwisko pracownika, który jest zastępowany. Zagadnienie to nierozerwalnie związane jest z pytaniem o to, jakie dane może przetwarzać pracodawca, o czym pisaliśmy w naszym opracowaniu czytaj więcej>>>

Rodzaje umów o pracę.

Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo nac zas określony.(…)”.

Wyłączenia dla umów na zastępstwo.

Zgodnie z art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.(…)”.

Zgodnie z art. 25(1) §4 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

    1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
    2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
    3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
    4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.(…)”.

Zgodnie z art. 177 § 3 kodeksu pracy

cyt.: „(…)Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.(…)”.

Zgodnie z art. 177 § 3 (1) kodeksu pracy

cyt.: „(…)Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.(…)”.

Jakie dane w umowie na zastępstwo pracownika.

Stanowisko w przedmiocie zagadnienia dopuszczalności wpisania do umowy na zastępstwo danych w postaci imienia i nazwiska pracownika zastępowanego zajął UODO, udzielając stosownej odpowiedzi.

[Link aktywny 05-11-2020] Wyrok TSUE z 24 czerwca 2010 r. C-98/09.

Źródło informacji: Pismo UODO z dnia 05 listopada 2020r. [DO.0150.133.2020.AK]