Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Jakie dane w umowie na zastępstwo

Jakie dane w umowie na zastępstwo mogą zostać zawarte. Czy mozna wpisać imię i nazwisko zastępowanego pracownika w umowie na zastępstwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo może wskazać pracodawca. Czy w umowie na zastępstwo można wymienić imię i nazwisko pracownika, który jest zastępowany. Zagadnienie to nierozerwalnie związane jest z pytaniem o to, jakie dane może przetwarzać pracodawca, o czym pisaliśmy w naszym opracowaniu czytaj więcej>>>

Rodzaje umów o pracę.

Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo nac zas określony.(…)”.

Wyłączenia dla umów na zastępstwo.

Zgodnie z art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.(…)”.

Zgodnie z art. 25(1) §4 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

    1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
    2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
    3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
    4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.(…)”.

Czytaj dalej