Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak wprowadzić monitoring w firmie

Monitoring wizyjny w firmie

Czym jest monitoring wizyjny

Zgodnie z Kodeksem Pracy  szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci może być prowadzony za wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Tego rodzaju rozwiązanie przepisy nazywają monitoringiem wizyjnym. Na monitoring wizyjny składają się wszelkiego rodzaju kamery, systemy przesyłu oraz rejestratory, które przetwarzają obraz.W swoim artykule UODO podnosi ponadto, że w momencie, gdy obraz jest zapisywany, umożliwia on identyfikację osoby znajdującej się w obszarze monitoringu. Gdy dodatkowo wyposażony jest w narzędzia do analizy obrazu, przetwarzaniu ulegają dane biometryczne.

Atrapy kamer i systemy podglądu na żywo

Zdolność systemu do rejestracji obrazu, na chwilę obecną, przyjmowana jest jako element decydujący o możliwości uznania za monitoring wizyjny. Wydawać może się, iż jest to element wystarczający, jednak w praktyce jest jednak o wiele bardziej skomplikowanie. Jak bowiem należy traktować atrapy sugerujące, iż obszar objęty jest monitoringiem? Jak należy traktować tzw. „Foto-pułapki”? Foto-Pułapki, czyli systemy ukrytego monitoringu, mającego, z założenia, przeciwdziałać pozyskiwaniu dowodów, potwierdzających niezgodne z prawem zachowania. W naszej ocenie kategoryczne stanowiska, wskazujące na  niedopuszczalność stosowania atrap kamer, czy Foto-Pułapek, ulegną zweryfikowaniu z czasem.

Obsza objęty monitoringiem

Monitoring wizyjny w firmie nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Wyjątkiem jednak będzie sytuacja, w której stosowanie monitoringu, w tych pomieszczeniach, jest niezbędne do realizacji celu określonego i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego w firmie

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Natomiast powinni Państwo pamiętać, iż w przypadku, kiedy nagranie stanowi dowód, lub moze stanowić dowód, w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin maksymalny przechowywania wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Obowiązkowe usuwanie

Po upływie okresów maksymalnych, o których piszemy wyżej, uzyskane nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Tryb wprowadzenia monitoringu wizyjnego u pracodawcy

Należy przede wszystkim dostrzec, iż nie tylko przepisy kodeksu pracy określają zasady i tryb stosowania monitoringu wizyjnego w firmie. Są bowiem także odrębne regulacje o charakterze szczególnym które dotyczą także monitoringu, ale w innych realiach np. PWDL czy w placówkach oświatowych. Skutkiem powyższego jest istnienie różnych procedur, które należy spełnić, aby stosować monitoring wizyjny w firmie.

Odpowiednie oznaczenie obszarów monitorowanych

W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Procedura wprowadzenia i stosownia monitoringu wizyjnego u pracodawcy zgodna z kodeksem pracy oraz Rozporządzeniem RODO

Przygotowaliśmy dla Państwa procedurę wg. której należy wprowadzić i stosować monitoring wizyjny w firmie. Nowelizacja zapisów Kodeksu Pracy sprawiła, iż Pracodawcy, zamierzający dopiero korzystać z monitoringu, albo już ja stosujący, mają nowe obowiązki do realizacji. Obowiązki te dotyczą także prowadzenia akt osobnych pracowników.