Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Monitoring w podmiotach leczniczych

Monitoring w podmiotach leczniczych, kiedy jest dopuszczalny, jakie przepisy określają zasady stosowania monitoringu w PWDL

Monitoring w podmiotach leczniczych.

Monitoring w podmiotach leczniczych, kontynuując nasze opracowanie poświęcone zagadnieniu legalnego monitorowania w PWDL skupimy swoją uwagę na przepisach, które dopuszczają stosowanie monitoringu medycznego. 

Tytułem przypomnienia ustaleń z pierwszej części.

Dla przypomnienia, z pierwszej części naszego opracowania, podsumowaliśmy sobie, iż co do zasady w podmiotach medycznych spotykać będziemy następujące rodzaje monitoringu wizyjnego:

 • Pomieszczeń ogólnodostępnych (art. 23a ust. 1 pkt. 1 UDL)
 • Monitoring medyczny pomieszczeń, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne – określony przepisami prawa (art. 23a ust. 1 pkt. 2 UDL)
 • Monitoring medyczny pomieszczeń, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotnenie określony przepisami prawa.
 • Monitoring pracowników (art. 22(2) k.p.)

Czytaj dalej

Monitoring wizyjny w podmiotach medycznych

Monitoring w podmiocie medycznym

Monitoring wizyjny w podimotach medycznych.

Monitoring wizyjny w podmiotach medycznych, czym jest, jakie przepisy dopuszczają możliwość jego stosowania, jakie wymogi należy spełnić, aby korzystanie z monitoringu było legalne, w jakim trybie należy go wprowadzić. Wydawać może się, iż odpowiedzi na te pytania są nam wszystkim znane, tyle bowiem już zostało napisane i powiedziane na temat zagadnienia monitoringu w podmiotach medycznych. Postaram się jednak uporządkować posiadane informacje, jak również zwrócić uwagę na istotne elementy różnicujące, które należy dostrzec podejmując decyzję o zastosowaniu monitoringu wizyjnego w podmiocie medycznym.

Pierwsza z trzech części o monitoringu w PWDL.

Jest to pierwsza z trzech części naszego opracowania, które jako całość poświęcone zostało problemom związanym ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w realiach medycznych.

 1. Rodzaje monitoringu wizyjnego w podmiotach medycznych.
 2. Przesłanki legalizujące stosowanie monitoringu w podmiotach medycznych.
 3. Tryb wprowadzenia monitoringu w podmiotach medycznych.

Zastanówmy się na szybko, czym może być monitoring.

Banalne pytanie, ale powaga tematu, wymaga tego, aby je postawić. Kiedy mamy do czynienia z monitoringiem wizyjnym. W jakiej sytuacji system urządzeń tworzy monitoring wizyjny.

 1. Kamera rejestrująca obraz. Zastosowano system wyposażony w kamerę, która rejestruje przekazywany obraz i go zapisuje na nośniku.
 2. Kamera posiadająca możliwość rejestracji obrazu. Zastosowano system wyposażony w kamerę, która ma możliwość rejestracji przekazywanego obrazu i jego zapisu na nośniku.
 3. Kamera rejestrująca obraz oraz dźwięk. Zastosowano system wyposażony w kamerę, która rejestruje przekazywany obraz oraz dźwięk i zapisuje je na nośniku.
 4.  Podgląd na żywo. Zastosowano system wyposażony w kamerę, która daje jedynie funkcjonalność prowadzenia podglądu.Jeśli stosuje się urządzenia techniczne przekazujące obraz i nie dające możliwość jego rejestracji.

Czytaj dalej

Jak wprowadzić monitoring w firmie

Monitoring wizyjny w firmie

Monitoring wizyjny w firmie

Czym jest monitoring wizyjny

Zgodnie z Kodeksem Pracy  szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci może być prowadzony za wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Tego rodzaju rozwiązanie przepisy nazywają monitoringiem wizyjnym. Na monitoring wizyjny składają się wszelkiego rodzaju kamery, systemy przesyłu oraz rejestratory, które przetwarzają obraz.W swoim artykule UODO podnosi ponadto, że w momencie, gdy obraz jest zapisywany, umożliwia on identyfikację osoby znajdującej się w obszarze monitoringu. Gdy dodatkowo wyposażony jest w narzędzia do analizy obrazu, przetwarzaniu ulegają dane biometryczne.

Atrapy kamer i systemy podglądu na żywo

Zdolność systemu do rejestracji obrazu, na chwilę obecną, przyjmowana jest jako element decydujący o możliwości uznania za monitoring wizyjny. Wydawać może się, iż jest to element wystarczający, jednak w praktyce jest jednak o wiele bardziej skomplikowanie. Jak bowiem należy traktować atrapy sugerujące, iż obszar objęty jest monitoringiem? Jak należy traktować tzw. “Foto-pułapki”? Foto-Pułapki, czyli systemy ukrytego monitoringu, mającego, z założenia, przeciwdziałać pozyskiwaniu dowodów, potwierdzających niezgodne z prawem zachowania. W naszej ocenie kategoryczne stanowiska, wskazujące na  niedopuszczalność stosowania atrap kamer, czy Foto-Pułapek, ulegną zweryfikowaniu z czasem.

Obsza objęty monitoringiem

Monitoring wizyjny w firmie nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Wyjątkiem jednak będzie sytuacja, w której stosowanie monitoringu, w tych pomieszczeniach, jest niezbędne do realizacji celu określonego i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego w firmie

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Natomiast powinni Państwo pamiętać, iż w przypadku, kiedy nagranie stanowi dowód, lub moze stanowić dowód, w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin maksymalny przechowywania wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Obowiązkowe usuwanie

Po upływie okresów maksymalnych, o których piszemy wyżej, uzyskane nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Tryb wprowadzenia monitoringu wizyjnego u pracodawcy

Należy przede wszystkim dostrzec, iż nie tylko przepisy kodeksu pracy określają zasady i tryb stosowania monitoringu wizyjnego w firmie. Są bowiem także odrębne regulacje o charakterze szczególnym które dotyczą także monitoringu, ale w innych realiach np. PWDL czy w placówkach oświatowych. Skutkiem powyższego jest istnienie różnych procedur, które należy spełnić, aby stosować monitoring wizyjny w firmie.

Odpowiednie oznaczenie obszarów monitorowanych

W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Procedura wprowadzenia i stosownia monitoringu wizyjnego u pracodawcy zgodna z kodeksem pracy oraz Rozporządzeniem RODO

Przygotowaliśmy dla Państwa procedurę wg. której należy wprowadzić i stosować monitoring wizyjny w firmie. Nowelizacja zapisów Kodeksu Pracy sprawiła, iż Pracodawcy, zamierzający dopiero korzystać z monitoringu, albo już ja stosujący, mają nowe obowiązki do realizacji. Obowiązki te dotyczą także prowadzenia akt osobnych pracowników.

Monitoring wizyjny w firmie. Procedura wdrożenia i stosowania monitoringu u pracodawcy po zmianach kodeksu pracy.

5/5

99,00 pln

Test równowagi dla prawnie uzasadnionego interesu administratora. Procedura pozwalająca wykonać test równowag.

5/5

198,00 pln

Procedura realizacji praw osób których dane dotyczą art. 15 – 21 RODO. Kompleksowe omówienie tematu wraz ze wzorami wniosków zapytań i odpowiedzi.

5/5

149,00 pln

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla mikroprzedsiębiorstw

5/5

799,00 pln

Dokumentacja RODO dla agencji ochrony osób i mienia.  Kompletny zestaw dokumentacji  procedur.

5/5

2999,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.

Monitoring wizyjny w PWDL w innym trybie.

Monitoring wizyjny w firmie

Monitoring wizyjny w PWDL w Regulaminie Organizacyjnym.

Monitoring wizyjny w PWDL jest zagadnieniem, które wzbudza spore zainteresowanie. Z tego względu, iż tematyka monitoringu wizyjnego uregulowana została równolegle przepisami Kodeksu Pracy oraz przepisami Ustawy o działalności leczniczej. Prowadzi to do wątpliwości interpretacyjnych w zakresie tego, który tryb należy zastosowa.

Monitoring wizyjny wg. Kodeksu Pracy

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu wizyjnego ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Monitoring wizyjny w PWDL zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 23a ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń, albo pomieszczeń w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Reasumując zatem kierownik podmiotu wykonującego działalność lecznicza może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Takie stanowisko przedstawiono także w korespondencji kierowanej z Ministerstwa Zdrowia do nas w odpowiedzi na nasze pytanie.

Kodeks Pracy w PWDL stosujemy w sprawach nie uregulowanych przepisami UDL.

Przyjęcie, iż przepisy UDL, wyłączają w całości stosowanie przepisów KP, jeśli chodzi o monitoring, prowadziłoby do tego, iż mielibyśmy do czynienia z kompleksowymi regulacjami. Regulacjami, które w sposób istotny różnią się od siebie w zakresie obowiązków, jakie obciążają podmiot wprowadzający monitoring wizyjny. Z tego też względu przyjąć należy, iż UDL stanowi przepis o charakterze szczególnym wyłączającym przepisy KP – jedynie w zakresie spraw jakie odmiennie zostały uregulowane przepisami UDL. W pozostałym zakresie ADO zobowiązani są do stosowania regulacji KP.

W praktyce mamy więc KP i UDL czyli, co mamy ...

W praktyce, musimy się zastanawiać, które przepisy stosować. Jeśli np. chcielibyśmy zastosować monitoring wizyjny w innym celu niż określony w UDL, wówczas, powinniśmy stosować tryb wprowadzenia monitoringu zgodnie z KP. W każdym jednak przypadku będziemy musieli dopełnić wszystkich obowiązków określonych przepisami prawa pracy, które nie zostały odmiennie uregulowane przepisami UDL. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której będziemy mieli regulacje traktujące o monitoringu wprowadzone łącznie zgodnie z trybem UDL oraz KP.

Cele stosowania monitoringu wg. UDL

Cele stosowania monitoringu wg. KP

Art. 23 a.1. Ustawa o działalności leczniczej

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji:

 1. pomieszczeń ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,
 2. pomieszczeń w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych

–za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Art. 22 (2) § 1 Kodeks Pracy

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Tryb wprowadzenia wg. UDL

Tryb wprowadzenia wg. KP

Art. 23 a.1. Ustawa o działalności leczniczej

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić sposób obserwacji:

 1. w regulaminie organizacyjnym

Art. 22 (2) § 6 Kodeks Pracy

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się:

 1. w układzie zbiorowym pracy lub
 2. w regulaminie pracy albo
 3. w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy

Monitoring wizyjny w firmie. Procedura wdrożenia i stosowania monitoringu u pracodawcy po zmianach kodeksu pracy.

5/5

99,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL].

5/5

1499,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce medycznej. Dokument ułatwiający określenie metod realizacji obowiązku oraz rozliczalność.​

5/5

99,00 pln