Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Monitoring wizyjny w PWDL w innym trybie.

Monitoring wizyjny w PWDL w Regulaminie Organizacyjnym.

Monitoring wizyjny w PWDL jest zagadnieniem, które wzbudza spore zainteresowanie. Z tego względu, iż tematyka monitoringu wizyjnego uregulowana została równolegle przepisami Kodeksu Pracy oraz przepisami Ustawy o działalności leczniczej. Prowadzi to do wątpliwości interpretacyjnych w zakresie tego, który tryb należy zastosowa.

Monitoring wizyjny wg. Kodeksu Pracy

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu wizyjnego ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Monitoring wizyjny w PWDL zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 23a ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń, albo pomieszczeń w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Reasumując zatem kierownik podmiotu wykonującego działalność lecznicza może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Takie stanowisko przedstawiono także w korespondencji kierowanej z Ministerstwa Zdrowia do nas w odpowiedzi na nasze pytanie.

Kodeks Pracy w PWDL stosujemy w sprawach nie uregulowanych przepisami UDL.

Przyjęcie, iż przepisy UDL, wyłączają w całości stosowanie przepisów KP, jeśli chodzi o monitoring, prowadziłoby do tego, iż mielibyśmy do czynienia z kompleksowymi regulacjami. Regulacjami, które w sposób istotny różnią się od siebie w zakresie obowiązków, jakie obciążają podmiot wprowadzający monitoring wizyjny. Z tego też względu przyjąć należy, iż UDL stanowi przepis o charakterze szczególnym wyłączającym przepisy KP – jedynie w zakresie spraw jakie odmiennie zostały uregulowane przepisami UDL. W pozostałym zakresie ADO zobowiązani są do stosowania regulacji KP.

W praktyce mamy więc KP i UDL czyli, co mamy ...

W praktyce, musimy się zastanawiać, które przepisy stosować. Jeśli np. chcielibyśmy zastosować monitoring wizyjny w innym celu niż określony w UDL, wówczas, powinniśmy stosować tryb wprowadzenia monitoringu zgodnie z KP. W każdym jednak przypadku będziemy musieli dopełnić wszystkich obowiązków określonych przepisami prawa pracy, które nie zostały odmiennie uregulowane przepisami UDL. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której będziemy mieli regulacje traktujące o monitoringu wprowadzone łącznie zgodnie z trybem UDL oraz KP.

Cele stosowania monitoringu wg. UDL

Cele stosowania monitoringu wg. KP

Art. 23 a.1. Ustawa o działalności leczniczej

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji:

  1. pomieszczeń ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,
  2. pomieszczeń w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych

–za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Art. 22 (2) § 1 Kodeks Pracy

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Tryb wprowadzenia wg. UDL

Tryb wprowadzenia wg. KP

Art. 23 a.1. Ustawa o działalności leczniczej

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić sposób obserwacji:

  1. w regulaminie organizacyjnym

Art. 22 (2) § 6 Kodeks Pracy

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się:

  1. w układzie zbiorowym pracy lub
  2. w regulaminie pracy albo
  3. w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy