Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak długo będzie obowiązywać Rozporządzenie KRI

Jak długo będzie obowiązywać Rozporządzenie KRI

Jak długo będzie obowiązywać Rozporządzenie KRI. Przypomnijmy na czym polegał problem. Krótko mówiąc ustawodawca określił termin obowiązywania tzw. Rozporządzenia KRI, w związku z konsekwencją, jaką jest zmiana treści przepisu stanowiącego podstawę prawną dla jego wydania.

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) 

cyt.: „Dotychczasowe przepisy wykonawcze [Rozporządzenie KRI] wydane na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20 [Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne] zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20 [Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne], w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy [Wejście w życie 23 maja 1029r.] i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.”.

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) 

cyt.: „W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 i 730) w art. 18 w pkt 1 uchyla się lit. c.”.

Zasady techniki prawodawczej ...

Zgodnie z § 32 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej

cyt.: „(…)Jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego.(…)

Jak długo będzie obowiązywać Rozporządzenie KRI ...

Aby nie dopuścić do tego, że zmiana art. 18 ust. 1 lit c) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, doprowadzi do utraty mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, ustawodawca pierwotnie przewidział 18 miesięczny termin, liczony od dnia 23 maja 2019r. jako termin w którym należało, chcąc utrzymać w mocy ww. Rozporządzenie KRI, problem rozwiązać.

Nowelizacja i zmiana terminu ...

Dnia 12 maja 2022r., opublikowana została w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, która w art. art. 7 stanowi, iż

cyt.: „(…)W ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) w art. 26 wyrazy „36 miesięcy” zastępuje się wyrazami „60 miesięcy”.(…)”.

Autor: mgr Dominik Spałek
Kontakt: tel. 694 494 240

Źródło ...

Audyt Bezpieczeńśtwa Informacji - Audyt KRI