Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nagrywanie rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym

Nagrywanie rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym

Nagrywanie rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym. W realiach podmiotów medycznych rejestrowanie rozmów telefonicznych staje się codziennością. Nagrywanie rozmów w coraz mniejszym stopniu jest także zaskoczeniem dla samych Pacjentów. Popularyzacja rozwiązań technicznych dających możliwość nagrywania rozmów sprawiła, iż zarządzający jednostkami medycznymi coraz chętniej sięgają po takie rozwiązania. Niestety nie zawsze proces nagrywania takich rozmów w podmiocie medycznym organizowany jest w sposób poprawny.

Wprowadzenie ...

Należy uświadomić sobie, iż ustawodawca przewidział sytuacje, w których rozwiązanie polegające na rejestrowaniu rozmów w podmiocie medycznym ma charakter obowiązkowy, jak ma to miejsce np. w przypadku Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Określił także sytuacje, kiedy stosowanie tej formy monitoringu pracowników nie jest obowiązkowe, ale jest dopuszczalne na warunkach określonych w przepisach prawa. Z tego względu decyzję w przedmiocie wdrożenia rozwiązania zakładającego rejestrowanie rozmów telefonicznych, należy poprzedzić dokonaniem sprawdzenia, czy aby sytuacja, w jakiej znajduje się jednostka, nie jest sytuacją, kiedy to nagrywanie rozmów jest jej obowiązkiem.

Uprzedzając dalsze wnioski, należy już na tym etapie zwrócić uwagę projektując rozwiązanie na „cele”, jakie administrator danych osobowych będzie realizował w związku z rejestrowaniem rozmów. Faktyczne cele, jakich osiągnięcie ma być możliwe poprzez stosowanie monitoringu determinuje w pewnych sytuacjach ścieżkę, jaką należy zastosować wprowadzając rozwiązanie do zastosowania.

Wyjaśniamy ponadto, iż przedstawione w poniższym opracowaniu informacje nie obejmują sytuacji, kiedy to rejestrowanie rozmów telefonicznych dokonywane jest na potrzebę realizacji celów marketingowych jednostki. Skupiamy bowiem swoją uwagę na najczęściej spotykanych praktykach stosowania rejestratorów rozmów, uwzględniających to, iż służyć maja one przede wszystkim pacjentom.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna ...

Mamy sytuacje, w których stosowanie rozwiązania polegającego na rejestrowaniu rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym jest obowiązkowe. Będzie to miało miejsce w przypadku świadczeń udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Rejestracja rozmów telefonicznych przez podmiot medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna to zagadnienie, które reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 r. 

cyt.: „(…)W treści Załącznika nr 5 określającego wykaz świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w części oznaczonej literą „A” której regulacje odnoszą się do nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – w warunkach ambulatoryjnych, w Części IV określającej wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, w pkt 4 wskazano wymóg posiadania rejestratora rozmów telefonicznych lub system rejestrujący rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań..(…)”.

cyt.: „(…)W treści Załącznika nr 5 określającego wykaz świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w części oznaczonej literą „B” której regulacje odnoszą się do nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w Części IV określającej wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, w pkt 4 wskazano wymóg posiadania rejestrator rozmów telefonicznych lub system rejestrujący rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań.(…)”.

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt. 1 Zarządzenie Nr  71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

cyt.: „(…) świadczeniodawca jest obowiązany do przyjmowania zgłoszeń i rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń będących przedmiotem umowy w miejscu udzielania świadczeń. (…)”.

Rejestrowanie rozmów a cele z kodeksu pracy ...

Zgodnie z art. 223 §  4 k.p.

cyt.: „(…)Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określone w § 1, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1.(…)”.

Zgodnie z art. 223 §  1 k.p.

cyt.: „(…)Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).(…)”.

Innymi słowy, jeśli nagrywanie rozmów telefonicznych, jest rozwiązaniem, które jest uznawane za konieczne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz jest konieczne dla zapewnienia właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, wówczas to uznaje się, iż rejestrowanie rozmów jest inną formą monitoringu, o jakiej mowa w art. 223 §  4 k.p.

Uwaga jednak należy mieć na względzie to, iż decydując się na tego rodzaju rozwiązanie ustawodawca nałożył obowiązek odpowiedniego stosowania art. 223 §  1 – 3 k.p., co oznacza, iż zastosować należy także art. Przepisy art. 223 § 3 k.p., który to stanowi, iż przepisy art.  222 § 6-10 stosuje się odpowiednio. Innymi słowy wprowadzając do stosowania nagrywanie rozmów, jako inna formę monitoringu, na gruncie kodeksu pracy, stosować należy odpowiednio art. 222 § 6-10 k.p.

Zgodnie z 222 §  6 k.p.

cyt.: „(…) Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.(…)”.

Zgodnie z 222 §  7 k.p.

cyt.: „(…) Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.(…)”.

Zgodnie z 222 § 8 k.p.

cyt.: „(…) Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o których mowa w § 6.(…)”.

Zgodnie z 222 §  9 k.p.

cyt.: „(…) W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.(…)”.

Zgodnie z 222 §  10 k.p.

cyt.: „(…) Przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i art. 13 rozporządzenia 2016/679. (…)”.

Należy kategorycznie zaznaczyć, iż opisana powyżej postać rejestrowania rozmów, traktowana, jako inna forma monitoringu, na gruncie przepisów kodeksu pracy, może być wykorzystywana , do realizacji tylko i wyłącznie celów, dla jakich została wprowadzona, które w tym wypadku są określone przepisami prawa, jak również tylko i wyłącznie względem pracowników, jako stron stosunku pracy.W sytuacji, kiedy to administrator danych osobowych, chciałby realizować te same cele, jednak względem personelu jednostki medycznej, który nie pozostaje z nim w stosunku pracy, wówczas uznać należy, iż przepisy kodeksu pracy przytoczone powyżej, nie mogą stanowić podstawy legalizującej takie działanie administratora danych osobowych. W praktyce wskazać otwarcie należy, iż cele dla których stosowany jest monitoring rozmów telefonicznych połączony z ich nagrywaniem wykraczają w realiach podmiotów medycznych daleko poza cele określone w kodeksie pracy.

Rejestrowanie rozmów w innym celu ...

Wiemy już że:

 • są sytuacje, kiedy rejestrowanie rozmów telefonicznych przez podmiot leczniczy jest jego obowiązkiem,
 • są sytuacje, kiedy rejestrowanie rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym, realizowane jest w celu wynikającym z przepisów kodeksu pracy,
 • w realiach podmiotów medycznych faktyczne cele, jakie administratorzy danych osobowych chcą realizować przy wykorzystaniu rejestratorów rozmów odbiegają od wyżej wymienionych sytuacji. W związku z tym trzeba będzie oprzeć działanie administratora danych osobowych na innych podstawach prawnych, aby przetwarzanie danych było legalne.

Przede wszystkim administrator danych osobowych powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić sobie swoje cele, jakie chce, planuje, zamierza, aby były możliwe do realizowania z wykorzystaniem zastosowania rejestrowania rozmów, jak również wskazać grupy. W praktyce podmiotów medycznych wykorzystanie rejestratorów, jako innej formy monitoringu jest niewystarczające, z tego względu tryb o jakim tutaj piszę w rzeczywistości będzie konieczny do zastosowania przy każdym planowanym procesie przetwarzania z wykorzystaniem rejestratora rozmów personelu medycznego z pacjentami, czy innymi interesariuszami.

Rejestrowanie rozmów w realiach medycznych ...

Aby uprościć zaprezentujemy, kilka przykładów praktycznych rozwiązań, które w realiach podmiotów medycznych możliwe są do zastosowania. Zaznaczy należy także w tym momencie, że poniższe przykłady zakładają, iż podmiot medyczny nie prowadzi rozmów telefonicznych ze swoimi pacjentami, interesariuszami w związku z działaniami marketingowymi.

Na potrzebę dalszej analizy zapisów warto jest przypomnieć sobie brzmienie art. 6 ust 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Nagrywanie rozmów w rejestracji

Przykładowy cel: Zapewnienie najwyższych standardów obsługi telefoniczne oraz ocena rozmów w zakresie ich przebiegu na wypadek wystąpienia sytuacji spornych.
Podstawa przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit h) RODO

 

Nagrywanie rozmów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Przykładowy cel: Zapewnienie najwyższych standardów obsługi telefoniczne w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz ocena rozmów w zakresie ich przebiegu na wypadek wystąpienia sytuacji spornych
Podstawa przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit h) RODO

 

Nagrywanie rozmów w sekretariacie

Przykładowy cel: Zapewnienie najwyższych standardów obsługi telefoniczne oraz ocena rozmów w zakresie ich przebiegu na wypadek wystąpienia sytuacji spornych.
Podstawa przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Nagrywanie rozmów NiŚOZ

Cel: Realizacja obowiązku prawnego rejestrowania rozmów
Podstawa przetwarzania danych:

  • art. 6 ust. 1 lit c) / e) RODO
  • art. 6 ust. 1 lit c) / e) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit h) RODO

Wątpliwe praktyki podmiotów medycznych ...

"Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, rozłącz się ..."

Praktyką, także podmiotów medycznych, jest informowanie telefonujących pacjentów o tym, iż „rozmowa jest  nagrywana, jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie rozłącz się”  O ile tego rodzaju komunikat byłby właściwy dla rejestrowania rozmów w celach marketingowych, czyli w sytuacji, kiedy to numer telefonu wykorzystany będzie następnie do celów marketingu bezpośredniego, o tyle w realiach medycznych, kiedy to rozmowa z pacjentem ma zupełnie inny charakter, uznajemy, iż taka praktyka jest nieprawidłowa. naturalnie pamiętamy o tym, iż wciąż w takiej sytuacji obowiązuje tajemnica telekomunikcyjna.

"Rozmowa może być nagrywana ..."

W Praktyką także podmiotów medycznych, jest informowanie telefonujących pacjentów o tym, że rozmowa „może być nagrywana, jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie rozłącz się„. Również i to rozwiązanie uznać należy za niewłaściwe w realiach podmiotów medycznych.

Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym

Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
Zasady korzystania z przenośnych pamięci

Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

Czytaj więcej >>>
Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
 • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

 

Czytaj więcej >>>
Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym
Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Podmioty medyczne zobowiązane są do realizacji różnego rodzaju obowiązków informacyjnych zarówno na gruncie przepisów prawa ochrony danych, jak i przepisów branżowych. Przygotowaliśmy zestawienie w formie ankiety weryfikującej poprawność realizacji poszczególnych obowiązków informacyjnych.

Zakupując naszą dokumentację sprawdzą Państwo.

 • jakiego rodzaju obowiązki należy realizować,
 • czy w sposób zgodny z przepisami informacje przekazywane są w podmiocie leczniczym.

 

Czytaj więcej >>>
Jak zabezpieczyć przenośny sprzęt w firmie
Przenośny sprzęt IT w firmie

Przenośny sprzęt IT w firmie

Jak wynika z treści Decyzji UODO, nakładających kary administracyjne na administratorów, w związku z utratą danych na skutek kradzieży, zagubienia, zniszczenia sprzętu IT, który wynoszony jest poza siedzibę administratora, warto jest przygotować się prawidłowo do takiego przetwarzania.

Dokumentacja RODO

 • Procedura wynoszenia nośników danych poza obszar przetwarzania
 • Procedura korzystania z prywatnego sprzętu do celów służbowych
 • Zasady transportu, przechowywania i korzystania ze sprzętu przenośnego
 • Ankieta sprawdzająca poprawność wdrożonych rozwiązań

 

Czytaj więcej >>>
Integracja mMedica z RTG
Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

Realizujemy kompleksowo usługę integracji aplikacji gabinetowej mMedica z pracownią diagnostyczną (RTG). Poprawnie wykonana integracja daje możliwość zautomatyzowania wymiany danych z wybraną pracownią diagnostyczną. Pozwala, po wystawieniu skierowania na wizycie, na przesyłanie zleceń bezpośrednia z poziomu aplikacji mMedica do pracowni RTG. Ponadto, co bardzo istotne, integracja umożliwia aplikacji mMedica automatyczne odbieranie  opisów badań diagnostycznych i ich załączanie do dokumentacji medycznej Pacjentów, prowadzonej w postaci elektronicznej.

Zakres usługi integracji obejmuje:

W ramach wykonywanej przez nas usługi, jednostka otrzymuje kompleksowe wsparcie. Poniżej prezentujemy ramowy schemat działania. Schemat pokazujący, jak przebiega całościowy proces wdrożenia i uruchomienia integracji z zewnętrznym laboratorium:

 • Wykupienie i zaczytanie licencji eWyniki Diag.
 • Pozyskanie danych webserwisu i pliku przekodowania od Pracowni RTG
 • Dodanie kontrahenta (Pracowni RTG) i konfiguracja wymiany danych webservice z uwzględnieniem konfiguracji sieci lokalnej klienta.
 • Przekodowanie słownika badań – wybór badań wykonywanych przez personel i powiązanie ich z wystawionymi przez Pracownię RTG.
 • Testy wysyłki zleceń i odbioru opisów badań z weryfikacją zapisu do e-Archiwum.
 • Szkolenie personelu (online) 2h.
Czytaj więcej >>>