Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Rejestracja rozmów w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Rejestracja rozmów w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Rejestracja rozmów w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach, NiSOZ z punktu widzenia zagadnień ochrony danych osobowych, wymaga poprawnej analizy przepisów prawa regulujących to zagadnienie, jak również odpowiedniej organizacji  podmiotu medycznego.

Przepisy prawa ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013r., poz 1248 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz. 666 ze zm.). Szczególną uwagę zwrócić należy na par. 43 ww. aktu, określający wykaz świadczeń udzielanych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr  71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

Obowiązek wyposażenia podmiotu w rejestratory rozmów ...

Rejestracja rozmów w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej to zagadnienie, które reguluje przywołane wyżej Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 r. 

W treści Załącznika nr 5 określającego wykaz świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w części oznaczonej literą „A” której regulacje odnoszą się do nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – w warunkach ambulatoryjnych, w Części IV określającej wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, w pkt 4 wskazano wymóg posiadania rejestrator rozmów telefonicznych lub system rejestrujący rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań.

Rejestracja rozmów w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej to zagadnienie, które reguluje przywołane wyżej Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 r.

W treści Załącznika nr 5 określającego wykaz świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w części oznaczonej literą „B” której regulacje odnoszą się do nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w Części IV określającej wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, w pkt 4 wskazano wymóg posiadania rejestrator rozmów telefonicznych lub system rejestrujący rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań.

Obowiązek rejestrowania rozmów ...

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt. 1 Zarządzenie Nr  71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 
świadczeniodawca jest obowiązany do przyjmowania zgłoszeń i rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń będących przedmiotem umowy w miejscu udzielania świadczeń.

Jak długo należy przechowywać zarejestrowane rozmowy ...

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt. 1 Zarządzenie Nr  71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 
nośniki zawierające zarejestrowane rozmowy podlegają obowiązkowi archiwizacji przez okres nie krótszy niż jeden rok.

Nagrania rozmów telefoniczny, jako dokumentacja medyczna ...

Wskazać należy, iż przepisy nie wskazują, jakoby nagrane rozmowy telefoniczne stawały się częścią prowadzonej przez podmiot dokumentacji medycznej. W sytuacji, kiedy jednak organizacja procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zakładałaby odmiennie, czyli podmiot medyczny przyjąłby, iż rejestrowane rozmowy telefoniczne stają się elementem składowym prowadzonej dokumentacji medycznej wówczas to okres retencji ulega zmianie, albowiem w grę wchodzić będą regulacje art. 29 Ustawy z dnia 06 listopada 1008r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.).

Realizacja obowiązku informacyjnego ...

Należy dostrzec, iż w omawianym przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej de facto mamy do czynienia z inną sytuacją, aniżeli w przypadku korzystania z numerów alarmowych. Problem realizacji obowiązku informacyjnego RODO opisywalismy w naszym opracowaniu „Klauzula RODO i numery alarmowe„. Przypomnijmy jedynie, iż zgodnie z art. 10 pkt 13 Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r., o systemie powiadamiania ratunkowego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie teleinformatycznym wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO , następuje przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wojewody lub podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, na ich stronach internetowych oraz w widocznym miejscu w ich siedzibie.

Dokumentacja RODO dla NiŚOZ

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację, która pozwoli na prawidłową organizację udzielania świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na która składa się:

  • Wprowadzenie do tematu wraz z omówieniem najistotniejszym problemów
  • Klauzula Informacyjne dla ADO do realizacji obowiązku informacyjnego na gruncie RODO
  • Wzór komunikatu informującego o przetwarzaniu danych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • Wpis do RCPD Rejestru Czynności Przetwarzania Danych

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w podmiocie medycznym

Wybrane opracowania dla sektora medycznego