Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Koniec epidemii ale obowiązkowe szczepienia

Koniec epidemii ale obowiązkowe szczepienia

Koniec epidemii ale obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla medyków, farmaceutów i studentów medycyny planuje, się oż pozostanie. Na stronach Rządowego centrum Legislacji opublikowany został Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zamiast stanu epidemii stan zagrożenia epidemicznego ...

W treści uzasadnienia do projektowanych przepisów czytamy, iż

cyt.: „(…) Zniesienie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższe jest uzasadnione poprawą stanu epidemiologicznego skutkującego zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz jego agresywności, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby osób hospitalizowanych. Wskazana sytuacja pozwala na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zastąpić obowiązujący stan epidemii stanem zagrożenia epidemicznego. (…)”.

Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 ...

Projektowane przepisy zakładają koniec epidemii ale obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 projektuje się iż pozostaną z nami. Przypomnijmy tylko, iż poprzednia regulacja odnosząca się do obowiązku szczepień lekarzy, farmaceutów i studentów medycyny, ujęta została w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z2021 poz. 2398), o czym pisałem w publikacji „Obowiązkowe szczepienia lekarzy

Zgodnie z § 2 ust. 1 projektowanych przepisów,

Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

  1. osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655) w podmiotach
    wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  3. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust.1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807)

Koniec epidemii ale obowiązkowe szczepienia

W treści uzasadnienia projektowanych zapisów, czytamy iż

cyt.: „(…)Mając na uwadze, że szczepienia ochronne są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze zapobiegania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym (prewencji indywidualnej), jak również kształtowania odporności całej populacji na zachorowania (prewencji zbiorowej), proponowana regulacja kontynuuje obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 nałożony na osoby w stanie epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340) oraz zawiera regulację dotyczącą posiadania przez te osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.(…)”.

 

Certyfikat szczepienia jako potwierdzenie ...

Zgodnie z § 2 ust. 2 projektowanych przepisów,

cyt.: „(…)Osoby objęte obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, obowiązane posiadać ważne unijne cyfrowe zaświadczenie w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1).(…)”.

 

Wyłączenie obowiązku szczepień ...

Podobnie, jak przewidywała to poprzednia regulacja, projektowane przepisy również zakładają, iż obowiązek poddania się szczepieniu przez określone grupy stosuje się do osób, w stosunku do których nie występują przeciwwskazania zdrowotne do szczepienia.

Zamiast szczepienia możliwy test ...

Natomiast w przypadku nie posiadania przez wyżej wskazane osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, są one obowiązane posiadać negatywny wynik testu antygenowego lub molekularnego w kierunku Sars-CoV-2 wykonanego każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pacy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych. Należy jednak zaznaczyć, że testy te nie będą finansowane ze środków publicznych.

Zgodnie z § 2 ust. 4 projektowanych przepisów,

cyt.: „(…)Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które wykonują test antygenowy lub molekularny w kierunku Sars-CoV-2 każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pacy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych.(…)”.

 

Jawny rejestr umów dla podmiotów medycznych