Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Obowiązkowe szczepienia lekarzy

Obowiązek szczepienia lekarzy

Obowiązek szczepienia lekarzy – problem z weryfikacją, tego czy personel jednostki poddał się szczepieniu. W jaki sposób pracodawcy zatrudniający pracowników podlegających obowiązkowemu szczepieniu przeciwko COVID-19 powinni weryfikować to, czy ich personel zrealizował obowiązek szczepienia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 2398)? Czy pracodawcy mają obowiązek notyfikowania faktu uchylania się od szczepienia przez swój personel, a jeśli tak to względem jakiej instytucji? Na jakiej podstawie prawnej pracodawcy będą przetwarzali informacje (dane osobowe) o zaszczepieniu / uchylaniu się od obowiązku szczepienia swojego personelu?

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ...

Ustaw z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [dalej UoZCHZ], określa:

 • zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie;
 • zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ustawę stosuje się do ...

Zgodnie z art. 3 ust. 1 przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, których wykaz jest określony w załączniku do ustawy, oraz biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te zakażenia i choroby.

Stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii ...

Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego

art. 46 ust. 3) w związku z ust. 4 pkt 7) ...

Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Innymi słowy w rozporządzeniu można określić:

 • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych,
 • grupy osób podlegające tym szczepieniom,
 • rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych

– uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii – względem innych zakażeń . chorób, aniżeli wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do ww. Ustawy.

Podstawa prawna dla obowiązku szczepień ...

Sankcja za uchybienie obowiązkowi szczepień ...

Obowiązkowe szczepienia lekarzy ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021r., poz 2938) zmieniło Rozporządzenie z dnia (Dz.U. z 2020r., poz 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które to jest aktem wydanym na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kto podlega obowiązkowi poddania się szczepieniu ...

 Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów (§12a. ust. 1)

 • osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).

Certyfikat unijny ...

Osoby, wymienione w przepisie są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.

Obowiązek szczepienia także dla ozdrowieńców ...

Obowiązek poddania się szczepieniu ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r.
upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Obowiązek tylko dla tych bez przeciwwskazań ...

Obowiązek poddania się szczepieniu stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do
szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Jak weryfikować realizację obowiązku ...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, jest na dzień dzisiejszy (12 stycznia 2022r.,) jeszcze projektem, zatem powoływanie się na nią, do momentu, kiedy nie wejdzie w życie jest błędem. Faktem, jest iż problem dopuszczalności i legalności sprawdzania przez pracodawców faktu szczepienia się jego pracowników, był sygnalizowany wielokrotnie w tym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, o czym pisaliśmy w naszym opracowaniu „Interwencja RPO w sprawie paszportów COVID-19

Co dalej ...

Wariant ... odwołanie do warunków zatrudnienia

Jeśli przyjmować, iż fakt legitymowania się przez pracownika certyfikatem potwierdzającym poddanie się obowiązkowi szczepienia jest elementem koniecznym dla dopuszczenia pracownika do pracy wówczas można zakładać, iż podstawę do weryfikowania pracodawcy posiadają. Moim jednak subiektywnym zdaniem, taki kierunek rozumowania uznać należy za nieprawidłowy. Nie rozwiązuje on także omawianego problemu w odniesieniu do grup zawodowych, które nie posiadają statusu pracownika.

Wariant ... zgoda, jako podstawa przetwarzania

Zgodnie z art. 22 (1b) § 1 w związku z § 3 Kodeksu pracy zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Pamiętajmy jednak, iż zgodnie z art. 22(1a) § 2, który stosuje się tutaj odpowiednio, brak zgody na przetwarzanie tych danych, czyli ich np. nie podanie przez pracownika, lub wycofanie uprzednio udzielonej zgody, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Uwaga jednak, nie należy utożsamiać odmowy udzielenia zgody na przetwarzania danych osobowych dotyczacych szczepienia z tym, iż dany pracownik nie poddał się obowiązkowi szczepienia ochronnego. Pracownik, jeśli sam nie zdecyduje się na przekazanie informacji pracodawcy tj. nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dotyczacych kwestii poddania się lub nie obowiązkowi szczepienia nie może być traktowany automatycznie, jako pracownik, który uchybił obowiązkowi poddania się szczepieniu ochronnemu.

Wariant ... projektowane przepisy

Projektowane przepisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 wprowadzają rozwiązania w zakresie:

 • możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowanych ze środków publicznych
 • możliwości żądania pracodawcy od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19,
 • możliwości delegowania pracowników lub osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy.

Wariant ... brak przepisów

Wiemy już o tym, w dniu 02 lutego 2022r., że rozwiązania przedstawione w tzw. Ustawie Hoca nie znajdą zastosowania. Zresztą podobnie jak wariant, z tzw. Ustawą sierotą – która jednak nie przewidywała w ogóle możliwości weryfikowania, sprawdzania posiadania certyfikatów, a kładła nacisk na weryfikowanie wyników testów.

Uspokajamy tych nadgorliwych ...

Dodaj tu swój tekst nagłówka