Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Czy podmioty medyczne muszą prowadzić jawny rejestr umów?

Czy podmioty medyczne muszą prowadzić jawny rejestr umów?

Czy podmioty medyczne muszą prowadzić jawny rejestr umów? Wyjaśnię, nie tyle to, czy podmioty wykonujące działalność lecznicza mają obowiązek zamieszczania danych w rejestrze jawnym umów, ale to, które podmioty lecznicze taki obowiązek posiadają.

Kto prowadzi jawny rejestr umów ...

Zgodnie z art. 34a ust. 1 UoFP

cyt.: „(…)Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.(…)”.     

Jaką postać ma jawny rejestr umów ...

Zgodnie z art. 34a ust. 2 UoFP

cyt.: „(…)Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641).(…)”.     

Kto zamieszcza dane w jawnym rejestrze umów ...

Zgodnie z art. 34a ust. 9 UoFP

cyt.: „(…)Dane, o których mowa w ust. 6-8, wprowadzają do rejestru umów kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.(…)”.

Czy podmioty medyczne muszą prowadzić jawny rejestr umów?

Odpowiadając na postawione pytanie, czy podmioty medyczne muszą prowadzić jawny rejestr umów? w rzeczywistości wyjaśnić należy, jakie podmioty wykonujące działalność lecznicza zaliczamy do jednostek sektora finansów publicznych. Innymi, kierownicy których podmiotów wykonujących działalność leczniczą zobowiązani będą do przekazywania prawem określonych danych do jawnego rejestru umów, za prowadzenia, którego odpowiedzialnym jest Minister Finansów.

Ustawa o finansach publicznych ...

Za punkt wyjścia uczynić należy treści art. 9 UoFP, który to określa, jakie jednostki są jednostkami sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 9 pkt. 3 UoFP

cyt.: „(…)sektor finansów publicznych tworzą:(…)jednostki budżetowe;(…)”.

Zgodnie z art. 9 pkt. 10 UoFP

cyt.: „(…)sektor finansów publicznych tworzą (…)samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej(…)”.

Ustawa o działalności leczniczej ...

Powyższe wyjaśnienia należy jednak uzupełnić o treść  art. 4 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [dalej UoDL], który to definiuje podmioty lecznicze.

Podmiotami leczniczymi, w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą są:

  • 1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050),
  • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192 i 2333),
  • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
  • 6) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  • jednostki wojskowe.

Czy podmioty medyczne muszą prowadzić jawny rejestr umów?

Jawny rejestr umów dla podmiotów medycznych

Zgłoszenie internetowe

TAK!
Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego. Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT.

Zgłoszenie telefoniczne

TAK!
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i podasz dane niezbędne do rejestracji na szkoleniu.
tel. 694 49 240

Formularz zgłoszeniowy

TAK!
Pobierz formularz zgłoszeniowy, kliknij w ikonę powyżej a następnie prześlij wypełnione zgłoszenie na
biuro@prostetorodo.pl

Przelew tradycyjny

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email

Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Zwolnienie z VAT

Aby skorzystać ze zwolnienia
(art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c Ustawa o podatku od towarów i usług)
pobierz i wypełnij oświadczeniem dot. podatku od towarów i usług oraz prześlij je do nas na adres email
biuro@prostetorodo.pl

Źródło ...

Autor: mgr Dominik Spałek
Kontakt: tel. 694 494 240