Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jawny rejestr umów wszystko co powinieneś wiedzieć

Jawny rejestr umów wszystko co powinieneś wiedzieć

Jawny rejestr umów wszystko co powinieneś wiedzieć. Minister Finansów zobowiązany został do prowadzenia rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.  Czy wiesz, co w praktyce oznacza to dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych? Jawny rejestr umów jest systemem teleinformatycznym. Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641). Przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stosuje się odpowiednio. 

Przepisy są nieprecyzyjne ...

W związku z wejściem w życie od dnia 01 lipca 2022r., nowych regulacji kierownicy jednostek sektora finansów publicznych obciążeni będą nowymi zadaniami. Zadaniami polegającymi na prawidłowym zgłaszaniu danych do jawnego rejestru umów prowadzonego przez Ministra Finansów. Problemów jest jednak wiele. Na niektóre z nich, takie jak, brak wzoru rejestru umów, czy brak precyzyjnego określenia tego, dane z umów których pracowników należy podać do rejestru, zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zastanów się, czy ...

 • wiesz, jakie podmioty zobowiązane są do prowadzenia rejestru jawnego umów …
 • Twoja jednostka już jest gotowa do realizacji nowych zadań …
 • wiesz, jakie umowy należy zgłaszać do rejestru …
 • potrafisz określić, jakie dane można zamieścić w rejestrze…
 • potrafisz wyliczyć wartość umowy, której dane będziesz zamieszczać w jawnym rejestrze umów …
 • wiesz, kto może być odpowiedzialny za realizację zadania w Twojej jednostce …
 • wiesz, czym jest informacja publiczna …

Praktyczne szkolenie ...

 1. Ustawa z dnia 14 października 2021 r.  o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • rys historyczny
  • zakres działania i najważniejsze regulacje
 2. Art. 6 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw czyli co zmienia się w finansach publicznych
  • Zakres zmian i nowe obowiązki;
  • Rejestr umów – definicja, podmioty odpowiedzialne, relacja do dotychczasowych rejestrów prowadzonych przez JST;
  • Zakres informacji podlegających udostępnieniu w rejestrze;
  • Umowa na gruncie prawa cywilnego. Sposoby zawierania umów: forma pisemna dokumentowa, ustna; inne formy szczególne;
  • Dowody potwierdzające zawarcie umowy, czyli czy faktura jest umową;
  • Rodzaje umów, z których informacje będą podlegały obowiązkowi zamieszczenia w rejestrze umów;
  • Umowy cywilnoprawne, a umowy o pracę;
  • Zmiany umowy;
  • Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru i kary na naruszenie obowiązku przekazywania informacji do rejestru umów;
 3. Rejestr umów a ustawa z dnia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych;
  • Czym jest informacja publiczna;
  • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej;
  • Definicja funkcjonariusza publicznego;
  •  A co na to Rzecznik Praw Obywatelskich i Trybunał konstytucyjny?
  • Ochrona prywatności i tajemnica przedsiębiorcy;
  • Umowa jako informacja publiczna;
  • Formy udostępnienia informacji publicznej;
  • Orzecznictwo sądowo administracyjne;
 4. Rejestr umów – początek, czyli od kiedy powstanie obowiązek publikacji i których umów dotknie.

Szkolenie - jawny rejestr umów

Zgłoszenie internetowe

TAK!
Kliknij w ikonę koszyka i podaj dane zamawiającego. Automatycznie otrzymasz Fakturę VAT.

Zgłoszenie telefoniczne

TAK!
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i podasz dane niezbędne do rejestracji na szkoleniu.
tel. 694 49 240

Formularz zgłoszeniowy

TAK!
Pobierz formularz zgłoszeniowy, kliknij w ikonę powyżej a następnie prześlij wypełnione zgłoszenie na
biuro@prostetorodo.pl

Przelew tradycyjny

Faktura VAT z 7-dniowym terminem płatności od razu wysyłana jest na email

Przelewy 24

Faktura VAT wysyłana jest na email

Zwolnienie z VAT

Aby skorzystać ze zwolnienia
(art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit c Ustawa o podatku od towarów i usług)
pobierz i wypełnij oświadczeniem dot. podatku od towarów i usług oraz prześlij je do nas na adres email
biuro@prostetorodo.pl