Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dofinansowanie na założenie IKP

Dofinansowanie na założenie IKP

Dofinansowanie na założenie IKP. Opublikowane zostało Zarządzenie Nr 66/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w 2022 roku. Sprawdź, jakie warunki musi spełnić świadczeniodawca, aby ubiegać się o dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

Niezbędne jest zawarcie umowy z NFZ ...

W celu wyłonienia świadczeniodawców POZ do zawarcia umów, Oddział Funduszu zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o warunkach zawarcia umów, wskazując termin składania wniosków o zawarcie umowy nie późniejszy niż 31 października 2022 r. Wnioski o zawarcie umowy są rozpatrywane według kolejności wpływu do siedziby Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu. Wzór wniosku oraz umowy stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Prezesa.

Jaka jest wysokość dofinansowania ..

Należność za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosi:

  • 18,45 zł brutto – w związku z pełnieniem przez świadczeniodawcę POZ funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany albo
  • 12,30 zł brutto – w związku z prowadzeniem przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych.

Raportowanie celem uzyskania dofinansowania ...

W celu rozliczenia aktywowanych w danym miesiącu Internetowych Kont Pacjentów, świadczeniodawca POZ przekazuje, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni, do
Oddziału Funduszu za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych zestawienie obejmujące numery PESEL świadczeniobiorców, którzy złożyli świadczeniodawcy POZ w danym miesiącu oświadczenia oraz daty złożenia tych oświadczeń.

Źródło ...

Szkolenie - jawny rejestr umów

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy