Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetyczek

Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetyczek

Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetyczek – luzowanie obostrzeń dla przedsiębiorców. Jakie są zasady otwarcia salonów fryzjerskich? Nie wszystkie jednak salony fryzjerskie będą mogły się otworzyć. Każdy z salonów pamiętać powinien o obowiązku stosowania po otwarciu określonych regulacji i wytycznych.

Wybrane województwa wciąż z zakazem ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustanawia nowe zasady dokonując zmian w dotychczasowych przepisach.

Na terenie innych województw zakaz zniesiony ...

W obiektach handlowych ...

Podstawa do wydawania zaleceń i wytycznych ...

Art.  8a Ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określa zadania Głównego Inspektora Sanitarnego; zalecenia, wytyczne i decyzje nakładające określone obowiązki w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej.

Zgodnie z art. 8a ust. 5 pkt. 2) Ustawy o PIS

cyt.: „(…)Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkownikom statków powietrznych, użytkownikom cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz zarządzającym lotniskami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970): (..)  zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.(…)”.

Czy istnieje obowiązek stosowania zaleceń i wytycznych ...

Zgodnie z art. 8a ust. 5 pkt. 8) Ustawy o PIS

cyt.: „(…)Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w ust. 5 pkt 2.(…)”.

Dzięki Proste to RODO, mogę pomóc także Twojemu salonowi.

Dzięki współpracy z Proste to RODO udostępniam i Tobie kompletny i gotowy do wykorzystania pakiet procedur, wzorów dokumentów i plakatów informacyjnych do druku albo jako inspiracja, opracowany w oparciu o:

 • wytyczne opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny lub Ministerstwo Rozwoju we współpracy z GIS,
 • instrukcje przygotowane dla branży fryzjerskiej w Niemczech przez Związek Zawodowy Służby Zdrowia i Opieki Społecznej [BGW] opublikowany na stronach internetowych Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Fryzjerskiego (ZV),
 • uwagi merytoryczne właścicieli salonów branży beauty,
 • zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W skład pakietu dokumentów wchodzą następujące dokumenty.

 • Informacje dla klientów – plakat z grafiką – do publikacji na www, w mediach społecznościowych, w newsletterze, itp. dot. zasad rejestracji i postępowania podczas wizyty u fryzjera w czasie pandemii.
 • Procedury sanitarne w salonie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników obsługi.
 • Reguły postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby/klienta.
 • Kartę pracownika/oświadczenie – w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z klauzulą informacyjną RODO
 • Kartę klienta/oświadczenie – w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z klauzulą informacyjną RODO
 • Wzór pisma do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o zaopiniowanie projektu procedur sanitarnych w salonie.
 • Informacje do wywieszenia/wyłożenia w salonie m.in. o sankcjach karnych z tytułu narażenia innych osób na zakażenie chorobą zakaźną,  nr telefonów służb sanitarnych, służby zdrowia.

Plakaty informacyjne dla salonów fryzjerskich