Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Oznaczenie pacjenta kierowanego na szczepienie

Oznaczenie pacjenta kierowanego na szczepienie COVID-19

Oznaczenie pacjenta kierowanego na szczepienie COVID-19 to istotne zagadnienie z punktu widzenia prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. Przypomnijmy, pojawiły się przepisy określające zakres danych i tryb wystawiania skierowań na szczepienia przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 tj. COVID-19. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19„.

Zmienione przepisy

Jak do tej pory dokonywaliśmy oznaczenia pacjenta w skierowaniu

Zgodnie z § 68a ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

cyt.:”(…)Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 zawiera:

1) numer identyfikujący skierowanie, nadawany przez system teleinformatyczny podmiotu wystawiającego skierowanie lub system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 3;
2) datę wystawienia skierowania;
3) oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, zgodnie z § 10 pkt 1;
4) oznaczenie pacjenta kierowanego na szczepienie, zgodnie z § 10 pkt 2;
5) oznaczenie osoby kierującej na szczepienie, zgodnie z § 10 pkt 3 lit. a‒d;
6) rozpoznanie oraz kod procedury medycznej według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta, w polskiej wersji uznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za obowiązującą, wskazujące na potrzebę szczepienia przeciwko COVID-19;
7) inne niż określone w pkt 1‒6 informacje lub dane niezbędne do przeprowadzenia szczepienia.(…)

Przepis odsyłał nas w inne miejsce

Zgodnie z § 10 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666) otrzymał nowe brzmienie;

cyt.: „(…) oznaczenie pacjenta zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przy czym:

a) określenie rodzaju dokumentu potwierdzającego tożsamość obejmuje jego nazwę oraz nazwę kraju, w którym został wystawiony,
b) datę urodzenia oraz płeć pacjenta wpisuje się tylko w przypadku,jeżeli numer PESEL nie został nadany,
c) adres miejsca zamieszkania wpisuje się w pierwszej wytworzonej dla tego pacjenta dokumentacji wewnętrznej(…)”.

Ostatecznie w taki sposób dokonywaliśmy oznaczenia pacjenta

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

cyt.: „(…) Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania(…)”.

Ostatecznie teraz po zmianach, jak wygląda oznaczanie osób pacjentów

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. § 68a ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666) otrzymał nowe brzmienie;

cyt.:”(…) oznaczenie pacjenta kierowanego na szczepienie:

a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) wiek,
d) płeć,
e) adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres miejsca zameldowania, jeżeli posiada,
f) numer PESEL, jeżeli został nadany, a wprzypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i umer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
g) dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), jeżeli posiada(…)”.

W jaki sposób do tej pory dokonywane były wpisy w Karcie Szczepień

Zgodnie z § 68b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666) otrzymał nowe brzmienie;

cyt.: „(…) Wpisów do Karty Szczepień mogą dokonywać, a w zakresie szczepień przeciwko COVID-19, dokonują, osoby przeprowadzające:
1) lekarskie badania kwalifikacyjne;
2) szczepienia ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.(…)”.

Ostatecznie teraz po zmianach jak wygląda dokonywanie wpisów w Kartach Szczepień

Zgodnie z § 2 pkt c)  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. § 68b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666) otrzymał nowe brzmienie;

cyt.:”(…) Osoby, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie szczepień przeciwko COVID-19, dokonują wpisów do Karty Szczepień.(…)”.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

cyt.:” (…)Osoba przeprowadzająca:

1) lekarskie badanie kwalifikacyjne,
2) szczepienie ochronne
– może dokonywać wpisu do Karty Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493, 1875, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97).(…)”.

Zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

cyt.:” (…)W przypadku gdy osoba przeprowadzająca lekarskie badanie kwalifikacyjne dokonała wpisu o tym badaniu do Karty Szczepień, nie wystawia się zaświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 4.(…)”.

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

cyt.:” (…)Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoby poddanej szczepieniu. Na żądanie tej osoby zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydaje się także w postaci papierowej.(…)”.

 

Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

cyt.:” (…)W przypadku dokonania wpisu o szczepieniu w Karcie Szczepień nie jest wymagane dokonanie:

1) tego samego wpisu w karcie uodpornienia;
2) wpisu o szczepieniu w wykazie zabiegów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.(…)”.

Zgodnie z art. 21a ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

cyt.:” (…)Osoby wykonujące zawód medyczny mają dostęp do jednostkowych danych medycznych osoby poddanej szczepieniu dotyczących przeprowadzonego szczepienia. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda osoby poddanej szczepieniu lub jej przedstawiciela ustawowego.(…)”.

Uchylone przepisy

cyt.: „(…) „§ 68a. 2. Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 jest wystawiane w postaci elektronicznej przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub przez lekarza za pośrednictwem tego systemu.(…)”.

cyt.: „(…) „§ 68a. 4. Do skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 wystawionego przez lekarza stosuje się odpowiednio art. 31b ust. 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.(…)”.

cyt.: „(…) „§ 68a. 5. Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 jest ważne przez okres 60 dni od dnia jego wystawienia.(…)”.

cyt.: „(…) „§ 68b. 2. Karta Szczepień jest prowadzona w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia..(…)”.

cyt.: „(…) „§ 68b. 5. Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoby poddanej szczepieniu. Na żądanie tej osoby zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydaje się także w postaci papierowej.(…)”.

Podstawy prawne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666)

Podmioty, które biorą udział w Narodowym Programie Szczepień, w tym podmioty dokonujące zgłoszeń osób zainteresowanych szczepieniem, zobowiązane są do wdrożenia odpowiedniej dokumentacji w obszarze RODO. Zobowiązane są do prawidłowego zorganizowania całego procesu przetwarzania danych w związku z udziałem podmiotu medycznego w szczepieniu przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Powinny przygotować na podstawie przepisów prawa odpowiednie klauzule informacyjne, opisać procesy przetwarzania w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych

Dokumentacja RODO niezbędna dla Punktu Szczepień COVID-19

Dokumentacja RODO w medycynie, jaką należy wdrożyć w Punkcie Szczepień realizującym świadczenia zdrowotne postaci szczepień przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2