Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19 tematyka aktualna w ostatnim czasie z uwagi na faktyczne rozpoczęcie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zatem definitywnie określiło jak powinna być prowadzona dokumentacja medyczna szczepień COVID-19. Zainteresowanych odsyłamy uzupełniająco do naszego opracowania „Od kiedy EDM„.

Uwaga mamy kolejną zmianę z 15 lutego 2021r.

Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią ...

Zgodnie z § 1 pkt. 1 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.; „(…) w § 2 w ust. 4:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
2a) skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19;”,


b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
7a) Karta Szczepień;”;(…)

Co powinno zawierać skierowanie

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.; „(…) po § 68 dodaje się § 68a i § 68b w brzmieniu:

㤠68a. 1. Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 zawiera:

1) numer identyfikujący skierowanie, nadawany przez system teleinformatyczny podmiotu wystawiającego skierowanie lub system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 3;
2) datę wystawienia skierowania;
3) oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, zgodnie z § 10 pkt 1;
4) oznaczenie pacjenta kierowanego na szczepienie, zgodnie z § 10 pkt 2;
5) oznaczenie osoby kierującej na szczepienie, zgodnie z § 10 pkt 3 lit. a‒d;
6) rozpoznanie oraz kod procedury medycznej według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta, w polskiej wersji uznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za obowiązującą, wskazujące na potrzebę szczepienia przeciwko COVID-19;
7) inne niż określone w pkt 1‒6 informacje lub dane niezbędne do przeprowadzenia szczepienia.(…)

W jakiej postaci wystawia się skierowanie.

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…) „§ 68a. 2. Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 jest wystawiane w postaci elektronicznej przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub przez lekarza za pośrednictwem tego systemu.(…)”.

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…) „§ 68a. 3. Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 wystawione przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, nie zawiera danych osoby kierującej na szczepienie.(…)”.

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…) „§ 68a. 4. Do skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 wystawionego przez lekarza stosuje się odpowiednio art. 31b ust. 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.(…)”.

Jak długo ważne jest skierowanie.

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…) „§ 68a. 5. Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 jest ważne przez okres 60 dni od dnia jego wystawienia.(…)”.

Co zawiera Karta Szczepień.

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…)  „§ 68b. 1. Karta Szczepień zawiera:

1) oznaczenie pacjenta, zgodnie z § 10 pkt 2;
2) informacje o przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego;
3) dane dotyczące szczepienia:
a) kod procedury medycznej ustalony według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja
Dziewiąta, w polskiej wersji uznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za obowiązującą,
b) datę i godzinę przeprowadzenia szczepienia,
c) numer podawanej dawki szczepionki oraz zalecaną liczbę dawek;
4) informacje o podawanej szczepionce: jej nazwę handlową, numer serii, kod EAN, nazwę podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ilość podanej szczepionki, drogę jej podania oraz część ciała, w którą ją podano;
5) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zgodnie z § 10 pkt 1;
6) oznaczenie osoby kwalifikującej do szczepienia lub przeprowadzającej szczepienie, zgodnie z § 10 pkt 3 lit. a‒d;
7) informacje dotyczące stanu zdrowia, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szczepienia, zgodnie z § 10 pkt 4;
8) podpisy osób dokonujących wpisu”.(…)”.

Jak długo ważne jest skierowanie.

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…) „§ 68a. 2. Karta Szczepień jest prowadzona w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.”(…)”.

Kto i kiedy dokonuje wpisów w Karcie Szczepień.

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…) „§ 68a. 3. Wpisów do Karty Szczepień mogą dokonywać, a w zakresie szczepień przeciwko COVID-19, dokonują, osoby przeprowadzające:
1) lekarskie badania kwalifikacyjne;
2) szczepienia ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.(…)”.

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…) „§ 68a. 4. Wpisy w Karcie Szczepień są dokonywane w okresie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu przeprowadzenia odpowiednio lekarskiego badania kwalifikacyjnego albo szczepienia”.(…)”.

Zaświadczenie o wykonanym szczepieniu w IKP.

Zgodnie z § 1 pkt. 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…) „§ 68a. 5. Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoby poddanej szczepieniu. Na żądanie tej osoby zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydaje się także w postaci papierowej.”(…)”.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.; „(…) § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2020 r.(…)

Uwaga mamy kolejną zmianę z 15 lutego 2021r.

Podstawy prawne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666)

Podmioty, które biorą udział w Narodowym Programie Szczepień, w tym podmioty dokonujące zgłoszeń osób zainteresowanych szczepieniem, zobowiązane są do wdrożenia odpowiedniej dokumentacji w obszarze RODO. Zobowiązane są do prawidłowego zorganizowania całego procesu przetwarzania danych w związku z udziałem podmiotu medycznego w szczepieniu przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Powinny przygotować na podstawie przepisów prawa odpowiednie klauzule informacyjne, opisać procesy przetwarzania w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych

Dokumentacja RODO niezbędna dla Punktu Szczepień COVID-19

Dokumentacja RODO w medycynie, jaką należy wdrożyć w Punkcie Szczepień realizującym świadczenia zdrowotne postaci szczepień przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2

Szczepienia w zakładach pracy - Dokumentacja RODO