Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dane pracowników przekazywane związkom

Referendum strajkowe a listy pracowników dla Związków Zawodowych

Dane pracowników przekazywane związkom zawodowym na potrzebę przeprowadzenia referendum strajkowego. Czy związki zawodowe mają prawo do danych osobowych pracowników pracodawcy? Pracodawca czy ma obowiązek udostępnienia danych osobowych wszystkich swoich pracowników związkom? Co w sytuacji przekazania związkom imiennej listy pracowników w celu przeprowadzenia referendum? Urząd Ochrony Danych Osobowych zajął się tymi pytaniami pomimo tego, iż przepisy w sposób jednoznaczny stanowią o obowiązkach pracodawców do przekazywania imiennych list zatrudnionych.

Dane pracowników przekazywane związkom

Ustawa o związkach zawodowych

Zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych spory między związkami a pracodawcami i ich organizacjami rozwiązywane są na zasadach określonych w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ponadto dostrzec należy obowiązek pracodawcy, do udzielania informacji związkom niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. W szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Będą to także informacje dotyczące jego działalności i sytuacji ekonomicznej. Związki mają prawo także pytać o sytuację związaną z zatrudnieniem oraz przewidywanych zmianach. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przepisy Ustawy o związkach zawodowych  przewidują sankcje karne za utrudnianie wykonywania działalności związkowej. Co oznacza tyle, iż nieudzielenie informacji może stanowić podstawę dla postawienia pracodawcy zarzutu utrudniania wykonywania działalności zgodnej z ustawą.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników. Warunkiem jednak jest to aby w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.  Przy czym strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy. Warunkiem jednak jest to aby w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników. Reasumując zatem uznać należy, iż przeprowadzenie referendum strajkowego, wymaga posiadania przez związki zawodowe odpowiednich informacji o stanie zatrudnienia. Informacje o imiennej liście pracowników związki mogą uzyskać od pracodawcy. Dodatkowo przepisy Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewidują odpowiedzialność karną, za  przeszkadzanie we wszczęciu lub wprowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego oraz za nie dopełnienie obowiązków określonych w tej ustawie.

Źródło informacji: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Związek zawodowy ma prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające poinformowanie pracownika o referendum strajkowym.