Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Ewidencja udostępnianej dokumentacji medycznej

Ewidencja udostępnionej dokumentacji medycznej w PWDL

Ewidencja udostępnianej dokumentacji medycznej. Obowiązkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest m.in. udostępnianie dokumentacji medycznej. Nie jest to jednak jedyny obowiązek podmiotu wynikający  z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z przepisów prawa wynika także obowiązek prowadzenia ewidencji udostępnianej dokumentacji medycznej. Ze względu na powyższe należy pamiętać, iż nie realizowanie obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej, ewidencji udostępnionej dokumentacji, może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Reasumując, opracowanie przedstawia zagadnienia związane z prowadzeniem wykazu. Tekst omawia zagadnienia, których zrozumienie jest warunkiem koniecznym poprawnego prowadzenia dokumentacji w jednostce medycznej.

Obowiązkiem PWDL jest prowadzenie ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej.

Ewidencja udostępnianej dokumentacji medycznej zgodnie z art. 27 ust. 4 UoPPiRP cyt.:

„(…)podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:
1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej(…)”,

co oznacza tyle, iż  podmiot udzielający świadczeń zdrowotny, realizując swoje obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej, zobligowany został także do prowadzenia wykazu z informacjami dotyczącymi udostępnionej dokumentacji medycznej i nie może samodzielnie zwolnić się z jego prowadzenia.

Udostępnianie dokumentacji w pytaniach i odpowiedziach