Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Dnia 14 września 2021r. na stronach RCL pojawił się „Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości„.

Rozwój technologii, jako akcelerator przestępczości ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do Projektu ustawy o zmienia ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

cyt.: „(…)Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa stawiane w XXI w., związane z postępem technologii informacyjnych, a wraz z nim zależność codziennego życia od Internetu oraz anonimowości w cyberprzestrzeni, korelują z potrzebą podnoszenia jakości działania służb porządku publicznego i ich możliwości operacyjnych w zakresie realizowanych zadań ustawowych. Upowszechnienie dostępu do sieci Internet, w kontekście globalnego charakteru cyberprzestrzeni, przy jednocześnie stosunkowo dużej możliwości zachowania anonimowości sprzyja występowaniu różnego rodzaju zagrożeń nie tylko dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, ale także o charakterze stricte przestępczym (dotyczącym m.in. przestępczości o charakterze ekonomicznym, kryminalnym, w tym przestępstwa pedofilskie, czy narkotykowym). Rozwiązania z dziedziny informatyki, pojawiające się wraz z nieustannym rozwojem technologicznym, stają się coraz częściej zarówno narzędziem wykorzystywanym do popełniania przestępstw, jak i celem działalności przestępczej, tym samym stanowią coraz większe wyzwanie w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw. W efekcie niezbędne jest ustanowienie jednolitej w skali kraju jednostki organizacyjnej Policji i powołanie w tym celu nowej służby w ramach Policji – służby odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.(…)”.

Co z obecnie obowiązującymi regulacjami ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Należy zauważyć, że do kwestii odporności systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy odnosi się już ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.(…)”.

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Z kolei w kontekście rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, zadania realizuje zgodnie z ustawą kompetencyjną Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.(…)”.

Zatem czym zajmować będzie się CBZC ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Czym innym natomiast niż bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych jest zjawisko cyberprzestępczości, która będzie przedmiotem działania nowo powoływanej jednostki Policji. W praktyce szeroko rozumiana cyberprzestępczość zazwyczaj, nie tyle stwarza nowy rodzaj przestępstwa, co dostarcza nowych metod i środków lub stanowi nową przestrzeń do ich popełniania i w związku z tym wymaga specjalistycznego podejścia w kwestii rozpoznawania środowiska internetowego, identyfikowania pojawiających się w nim nowych zagrożeń oraz skutecznego na nie reagowania.(…)”.

Wyścigi z cyberprzestępcami ... walka na wiedzę ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Efektywność działania Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości wymaga także zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wyszkolenia funkcjonariuszy. Nieodzownym korelatem tego założenia jest usprawnienie i dostosowanie do realiów współczesnego świata cyfrowego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, jak również już pełniących służbę funkcjonariuszy, w celu pozyskania kandydatów na stanowiska, gdzie wymagane są specjalistyczne wykształcenie, umiejętności lub kwalifikacje pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji w zakresie cyberbezpieczeństwa.(…)”.

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Przeznaczenie z budżetu państwa środków na utworzenie służby zwalczania cyberprzestępczości w łącznej kwocie 4.430 mln zł ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa zapewni zatem unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, możliwość budowy siedziby nowej jednostki organizacyjnej Policji oraz przede wszystkim umożliwi wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zapobiegających i zwalczających cyberprzestępczość, co pozwoli na pozyskanie osób posiadających rozległą wiedzę w tym zakresie, w warunkach konkurencyjnych wynagrodzeń oferowanych dla specjalistów w tej dziedzinie przez sektor prywatny.(…)”.

Dodaj komentarz