Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Dnia 14 września 2021r. na stronach RCL pojawił się „Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości„.

Rozwój technologii, jako akcelerator przestępczości ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do Projektu ustawy o zmienia ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

cyt.: „(…)Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa stawiane w XXI w., związane z postępem technologii informacyjnych, a wraz z nim zależność codziennego życia od Internetu oraz anonimowości w cyberprzestrzeni, korelują z potrzebą podnoszenia jakości działania służb porządku publicznego i ich możliwości operacyjnych w zakresie realizowanych zadań ustawowych. Upowszechnienie dostępu do sieci Internet, w kontekście globalnego charakteru cyberprzestrzeni, przy jednocześnie stosunkowo dużej możliwości zachowania anonimowości sprzyja występowaniu różnego rodzaju zagrożeń nie tylko dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, ale także o charakterze stricte przestępczym (dotyczącym m.in. przestępczości o charakterze ekonomicznym, kryminalnym, w tym przestępstwa pedofilskie, czy narkotykowym). Rozwiązania z dziedziny informatyki, pojawiające się wraz z nieustannym rozwojem technologicznym, stają się coraz częściej zarówno narzędziem wykorzystywanym do popełniania przestępstw, jak i celem działalności przestępczej, tym samym stanowią coraz większe wyzwanie w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw. W efekcie niezbędne jest ustanowienie jednolitej w skali kraju jednostki organizacyjnej Policji i powołanie w tym celu nowej służby w ramach Policji – służby odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.(…)”.

Co z obecnie obowiązującymi regulacjami ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Należy zauważyć, że do kwestii odporności systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy odnosi się już ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.(…)”.

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Z kolei w kontekście rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, zadania realizuje zgodnie z ustawą kompetencyjną Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.(…)”.

Zatem czym zajmować będzie się CBZC ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Czym innym natomiast niż bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych jest zjawisko cyberprzestępczości, która będzie przedmiotem działania nowo powoływanej jednostki Policji. W praktyce szeroko rozumiana cyberprzestępczość zazwyczaj, nie tyle stwarza nowy rodzaj przestępstwa, co dostarcza nowych metod i środków lub stanowi nową przestrzeń do ich popełniania i w związku z tym wymaga specjalistycznego podejścia w kwestii rozpoznawania środowiska internetowego, identyfikowania pojawiających się w nim nowych zagrożeń oraz skutecznego na nie reagowania.(…)”.

Wyścigi z cyberprzestępcami ... walka na wiedzę ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Efektywność działania Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości wymaga także zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wyszkolenia funkcjonariuszy. Nieodzownym korelatem tego założenia jest usprawnienie i dostosowanie do realiów współczesnego świata cyfrowego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, jak również już pełniących służbę funkcjonariuszy, w celu pozyskania kandydatów na stanowiska, gdzie wymagane są specjalistyczne wykształcenie, umiejętności lub kwalifikacje pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji w zakresie cyberbezpieczeństwa.(…)”.

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do ww. Projektu

cyt.: „(…)Przeznaczenie z budżetu państwa środków na utworzenie służby zwalczania cyberprzestępczości w łącznej kwocie 4.430 mln zł ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa zapewni zatem unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, możliwość budowy siedziby nowej jednostki organizacyjnej Policji oraz przede wszystkim umożliwi wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zapobiegających i zwalczających cyberprzestępczość, co pozwoli na pozyskanie osób posiadających rozległą wiedzę w tym zakresie, w warunkach konkurencyjnych wynagrodzeń oferowanych dla specjalistów w tej dziedzinie przez sektor prywatny.(…)”.

Dodaj komentarz