Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nieuprawnione kopiowanie dokumentacji pacjenta

Nieuprawnione kopiowanie dokumentacji pacjenta

Nieuprawnione kopiowanie dokumentacji pacjenta a przepis art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych. Stan faktyczny, jaki stał się podstawą dla wydania Wyroku Sadu Rejonowego w Legionowie z dnia19 października 2020 r. (II K 90/20) może wystąpić praktycznie w każdym podmiocie medycznym.  Lekarz wydał dyspozycję dokonania kopii dokumentacji medycznej pacjenta innemu pracownikowi PWDL – recepcjonistce, która to następnie takie polecenie wykonała. Skopiowana dokumentacja natomiast wykorzystania została do celów prywatnych przez lekarza.

Ustawa o ochronie danych osobowych

Polecenie lekarza ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia faktycznego do Wyroku Sadu Rejonowego w Legionowie z dnia19 października 2020 r. (II K 90/20)

cyt.: „(…)Oskarżona J. J. (1) zleciła recepcjonistce B. P. skserowanie dwóch kart karty medycznej pacjentki A. S. Wynikało to z wszczętego przez A. S. sporu sądowego o zapłatę za nieprawidłową diagnozę lekarską. Niewątpliwie dokumentacja ta nie stanowiła prywatnego dokumentu doktor J. J. (1), nawet jeśli częściowo ona ją sporządziła. Oskarżona nie miała uprawnienia by przetwarzać dane osobowe pokrzywdzonej, poprzez skserowanie tej dokumentacji, tym bardziej, że dokumentacja ta została przez oskarżoną użyta w celu wywarcia wpływu na pokrzywdzoną by zaniechała z nią sporu sądowego. Nie może zatem budzić wątpliwości, że oskarżona J. J. (1) dopuściła się popełnienia przestępstwa określonego w art. 107 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych.(…)”.

Jak czytamy w treści Uzasadnienia faktycznego do Wyroku Sadu Rejonowego w Legionowie z dnia19 października 2020 r. (II K 90/20)

cyt.: „(…)Oskarżona B. P. działając na zlecenie współoskarżonej [dop. J.J.] skserowała dwie karty z dokumentacji medycznej pacjentki A. S. Oskarżona nie miała uprawnienia by przetwarzać dane osobowe pokrzywdzonej, poprzez skserowanie tej dokumentacji, nie może zatem budzić wątpliwości, że oskarżona B. P. dopuściła się popełnienia przestępstwa określonego w art. 107 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych. (…) Pokrzywdzona stwierdziła, że nie chciała by oskarżona B. P. została ukarana (k.105v), a jej udział w sprawie sprowadzał się do wykonania polecenia osoby, która była dla niej autorytetem. Zwrócić uwagę, że działanie oskarżonej B. P. polegała na wykonaniu kserokopii przedmiotowej dokumentacji, nie wiedziała w jakim celu zamierza ją wykorzystać druga z oskarżonych.(…)”.

Rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie ...

cyt.: „(…)

I. Na podstawie art. (…) postępowanie karne przeciwko oskarżonej B. P. [dop. recepcjonistki] o czyn wskazany w akcie oskarżenia umarza.
II. Na mocy art. (…) postępowanie przeciwko oskarżonej J. J. [dop. lekarz]  o czyn wskazany w akcie oskarżenia warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku.
III. Na mocy art. (…) zobowiązuje oskarżoną J. J. [dop. lekarza] do uiszczenia nawiązki w kwocie 1.000 (jednego tysiąca) złotych na rzecz oskarżycielki posiłkowej A. S.
IV. Na podstawie art. (…) koszty przypadające na rozpoznanie sprawy B. P. [dop. recepcjonistki] przejmuje na rzecz Skarbu Państwa.
V. Na podstawie art. (…) zasądza od oskarżonej J. J. [dop. lekarza] na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w kwocie 140 (sto czterdzieści) złotych.

(…)”.

Nieznajomość prawa szkodzi ...

Wyrok Sadu Rejonowego w Legionowie z dnia19 października 2020 r. (II K 90/20)

Baza materiałów edukacyjnych dla pracowników

Najciekawsze dla branży medycznej