Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Uczelnie i akademiki nie tylko dla zaszczepionych

Uczelnie i akademiki nie tylko dla zaszczepionych

Uczelnie i akademiki nie tylko dla zaszczepionych- mamy finał wystąpienia Rzecznika Praw  Obywatelskich w tej sprawie. Po tym jak do RPO dotarły sygnały wskazujące na działania uczelni, które uzależniały np. zakwaterowanie w domu studenckim, albo udział w stacjonarnych zajęciach – od tego, czy student poddał się szczepieniu przeciwko COVID-19, RPO zdecydował się na podjęcie tematu.

Warunki dopuszczalności ograniczenia praw ...

Jak czytamy w Wystąpieniu RPO z dnia 12 sierpnia 2021r.

cyt.: „(…)Ograniczenie wyżej wspomnianych praw jest dopuszczalne jedynie na zasadach określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, tj. w szczególności winno przybrać formę
ustawy oraz być konieczne dla ochrony zdrowia publicznego. W ocenie Rzecznika przyjęte ograniczenie nie powinno różnicować sytuacji w dostępie do szkolnictwa wyższego osób
zaszczepionych, osób, które nie mogą poddać się szczepieniu z uwagi na trwałe bądź czasowe przeciwwskazania zdrowotne, osób posiadających przeciwciała, a także tych, którzy posiadają aktualny negatywny wynik testu. (…)”.

Wniosek o inicjatywę ustawodawczą ...

Jak czytamy w Wystąpieniu RPO z dnia 12 sierpnia 2021r.

cyt.: „(…)Mając na uwadze powyższe, w szczególności zaś uwzględniając fakt, że art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przewiduje możliwość ograniczenia konstytucyjnie chronionych praw
i wolności jedynie na podstawie ustawy, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich  (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się  z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zapewnienia uczelniom podstaw prawnych dla podejmowania adekwatnych działań prewencyjnych na rzecz ochrony życia i zdrowia studentów i pracowników uczelni w czasie pandemii. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że ewentualne zmiany prawne winny być poprzedzone szerokimi konsultacjami ze środowiskiem akademickim oraz z Ministrem Zdrowia.
(…)”.

Stanowisko MEN ...

jak czytamy w Piśmie MEN z dnia 13 września 2021r. (DSWWSM.056.1.2021.4.AS )

cyt.: „(…)Szczepienia przeciwko COVID19 na dzień dzisiejszy są dobrowolne, brak jest w obowiązujących przepisach obowiązku szczepienia przeciwko COVID19. Wobec tego, aktualnie uczelnie nie mają podstaw weryfikacji, czy studenci uczestniczący w zajęciach oraz osoby zamieszkujące domy studenckie, a także inni członkowie wspólnoty danej uczelni, są zaszczepieni. Również nie ma możliwości wprowadzania ograniczeń dotyczących udziału w zajęciach dla członków społeczności akademickiej, którzy w wyniku własnej decyzji nie zaszczepili się.(…)”.

jak czytamy w Piśmie MEN z dnia 13 września 2021r. (DSWWSM.056.1.2021.4.AS )

cyt.: „(…)W przypadku domów studenckich należy wskazać, iż zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619, dalej: PSWN)
uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie. Natomiast rektor jest przełożonym wszystkich studentów, doktorantów i pracowników uczelni, a do jego głównych zadań należy m.in. zarządzenie uczelnią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (art. 23 ust. 2 PSWN). Stąd też zasady dotyczące funkcjonowania domów studenckich (m.in. zasady zamieszkiwania i przebywania osób w domach studenckich) określane są w regulaminach określanych w drodze zarządzenia rektora uczelni
.(…)”.

Uczelnie i akademiki nie tylko dla zaszczepionych – Wystąpienia RPO oraz udzielone odpowiedzi.

To może Ci się przydać ...