Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasady kwarantanny i izolacji domowej

Zasady kwarantanny i izolacji domowej

Zasady kwarantanny i izolacji domowej ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2021r., poz .351) [dalej Rozporządzenie KW]. Z uwagi na okres, w jakim publikujemy ww. tekst informujemy, iż skupimy się na rozwiązaniach dotyczących choroby COVID-19, jakie ujęte zostały w ww. Rozporządzeniu KW.

Co regulują przywołane przepisy

Zgodnie z § 1. Rozporządzenia KW, określa ono:

 1. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, oraz okresy izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 2. obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 3. organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby;
 4. obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji;
 5. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz okresy obowiązkowej kwarantanny.

Kto podlega obowiązkowej hospitalizacji

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia KW, obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby u których stwierdzono:

 • zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-, lub
 • zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub
 • podejrzenie zakażenia lub
 • podejrzenie zachorowania

jeżeli nie zostały przez lekarza lub felczera skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Kto podlega obowiązkowej izolacji / izolacji domowej

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia KW, obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono:

 • zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub
 • zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub
 • podejrzenie zakażenia lub
 • podejrzenie zachorowania,

wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji.

Zakończenie izolacji

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia KW, zakończenie izolacji następuje:

 1. po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowegoale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:
  a) w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,
  b) w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;
 2. po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

Zakończenie izolacji w sytuacji szczególnej

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia KW,

 • w szczególnych sytuacjach,
  • w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub
  • w tym w przypadku osób sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub
 • przypadkach uzasadnionych klinicznie,

zakończenie izolacji pacjenta, w przypadku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, i od rodzaju objawów klinicznych.

Iimmunoniekompetentny pacjent

Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia KW w przypadku pacjentów immunoniekompetentnych okres izolacji może zostać przedłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w szpitalu albo izolatorium albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Asystent medyczny z nowymi uprawnieniami

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia KW osoby upoważnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do wystawiania recept lub skierowań na pod-stawie art. 41a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) – czyli asystenci medyczny –  mogą w imieniu tego lekarza dokonywać czynności związanych z przedłużeniem izolacji w warunkach domowych.

Osoby z kontaktu i termin zakończenia kwarantanny

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia KW obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, powstaje w przypadku narażenia m.in. chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub w przypadku pozostawania w styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych ją wywołującym. Przepis art. 34 ust. 2 ww. Ustawy mówi o osobach, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, ale nie wykazują objawów chorobowych.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia KW okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia ulega zakończeniu po 10 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Sytuacja współdomownika osoby zakażonej

Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia KW w przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

W oczekiwaniu na wyniki testu

Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia KW okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401), ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Współdomownicy osoby udzielającej świadczenia

Zgodnie z § 7 ust. 6 Rozporządzenia KW w przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.