Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zasady kwarantanny i izolacji domowej

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji w warunkach domowych

Zasady kwarantanny i izolacji domowej

Zasady kwarantanny i izolacji domowej ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2021r., poz .351) [dalej Rozporządzenie KW]. Z uwagi na okres, w jakim publikujemy ww. tekst informujemy, iż skupimy się na rozwiązaniach dotyczących choroby COVID-19, jakie ujęte zostały w ww. Rozporządzeniu KW.

Co regulują przywołane przepisy

Zgodnie z § 1. Rozporządzenia KW, określa ono:

  1. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, oraz okresy izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  2. obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  3. organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby;
  4. obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji;
  5. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz okresy obowiązkowej kwarantanny.

Dowiedz się więcej

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny i izolacji domowej

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny i izolacji.

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny i izolacji, w tym izolacji domowej i obowiązkowej hospitalizacji, czyli Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Akt wydany na postawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:

Tekst jednolity pozwala zrozumieć całość.

Dynamicznie zmieniające się zapisy powodują, iż powstaje swego rodzaju szum informacyjny, który nie służy temu, aby przepisy były prawidłowo stosowane a nawet interpretowane.

Rozporządzenie określa:

  1. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  2. obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  3. organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby;
  4. obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji;
  5. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz okresy obowiązkowej kwarantanny.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020 poz. 1942

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.poz.607, 1054, 1164, 1506, 1550 i1748) w §5 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

Kwarantanna współdomownika osoby zakażonej.

cyt.: „(…)4. W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.(…)”.

Kwarantanna dla skierowanego na badania.

cyt.: „(…)5. Okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493), ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.(…)”.

Zwolnienie z kwarantanny osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń.

cyt.: „(…)6. W przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.(…)”.

Informacje o kwarantannie izolacji domowej

Aplikacja kwarantanna domowa

Informacje o kwarantannie izolacji domowej.

Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są już na PUE ZUS, jak informuje w swoim komunikacie z 31 października 2020r. ZUS. Temat poruszyliśmy także w naszym opracowaniu pt.: „Oświadczenie pracownika o kwarantannie”.

Informacja o kwarantannie izolacji domowej jest ważna.

Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony.

Dowiedz się więcej

Oświadczenie pracownika o kwarantannie

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej, kiedy należy je złożyć płatnikowi, do czego uprawnia, co zawiera. Proste to RODO

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej składane plątnikowi składek. Jak informuje ZUS na swoich stronach w komunikacie z 22 października 2020r., został zobowiązany do udostępniania stosownych informacji o odbytej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych płatnikom składek.

Dowiedz się więcej