Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym to zagadnienie, które szczegółowo uregulowane zostało treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, którego tekst jednolity, ogłoszony w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Jak przypomina RPP, pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Dotyczy ono placówek, wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne czyli w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Koszty realizacji tego prawa ponosi ta placówka, w której pacjent przebywa. Jak prawidłowo przygotować Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu czytaj więcej >>>

Aktualizacja RCPD pod kątem ogłoszonych przepisów

Wbrew pozorom tematyka prowadzenia depozytów nierozerwalnie związana jest z przetwarzanie m danych osobowych, co oznacza, iż uwzględnić należy powyższe w prowadzonym Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych w podmiocie medycznym. Przygotowaliśmy Aktualizację RCPD – Obsługa depozytu.

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym - problematyka

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym, jak pokazuje praktyka, związane jest z szeregiem nieprawidłowości, jakich może dopuścić się podmiot medyczny. Na praktyki podmiotów leczniczych budzące wątpliwości wskazywał w swoim wystąpieniu z 16 lipca 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Procedura postępowania w przypadku likwidacji depozytów

W wystąpieniu RPO do Ministra Zdrowia czytamy, iż

cyt.: „(…)Na tle jednej z badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spraw ujawnił się problem braku stosownych regulacji prawnych w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów pacjentów jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych. Szpitale stosują bowiem przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006, Nr 208, poz. 1537). Procedury te mogą naruszać dobra osobiste pacjentów, poprzez ujawnianie danych wrażliwych. Problem ten został ujawniony na skutek zdarzenia, które miało miejsce w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, kiedy to w 2015 r. opublikowano na stronach internetowych dane osobowe pacjentów w ogłoszeniu „Ostateczne wezwanie do odbioru depozytu”. Depozyty dotyczyły środków pieniężnych pacjentów, którzy opuścili szpital bądź zmarli.(…)”.

Załączanie kart depozytowych do dokumentacji medycznej

Praktyka funkcjonowania podmiotów medycznych pokazuje, iż skłonne są one także do deponowania oryginałów kart depozytowych w dokumentacji medycznej pacjenta. W sytuacji, kiedy to jego stan zdrowia uniemożliwia mu jej przekazanie.

Okres przechowywania w depozycie

Również te kwestie budzą szereg wątpliwości, co do określania okresu, przez jaki należy przechowywać rzeczy w depozycie i dokumentację.

Krąg osób uprawnionych do informacji

W przypadku jeśli pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia zaznaczenia przekazywanych mu informacji przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do zakładu, kierownik zakładu albo osoba przez niego upoważniona informuje o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta.

Wprowadzanie do księgo głównej przyjęć i wypisów danych dotyczących depozytów

Praktyka odnotowywania w księgach głównych przyjęć i wypisów danych w postaci numeru karty depozytowej.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z ww. treści.

Aktualizacja RCPD - Obsługa depozytu

Oferta produktów dla jednostek medycznych