Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym to zagadnienie, które szczegółowo uregulowane zostało treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, którego tekst jednolity, ogłoszony w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Jak przypomina RPP, pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Dotyczy ono placówek, wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne czyli w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Koszty realizacji tego prawa ponosi ta placówka, w której pacjent przebywa. Jak prawidłowo przygotować Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu czytaj więcej >>>

Aktualizacja RCPD pod kątem ogłoszonych przepisów

Wbrew pozorom tematyka prowadzenia depozytów nierozerwalnie związana jest z przetwarzanie m danych osobowych, co oznacza, iż uwzględnić należy powyższe w prowadzonym Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych w podmiocie medycznym. Przygotowaliśmy Aktualizację RCPD – Obsługa depozytu.

Dowiedz się więcej

RCPD dla podmiotów medycznych

RCPD dla podmiotów medycnzych

RCPD dla podmiotów medycznych

RCPD dla podmiotów medycznych (ale nie tylko) to dokument, który w mojej ocenie, zaliczyć można do tej grupy dokumentów, do jakiej ADO / IOD powracają najczęściej. Powodem tego może być oczywiście zmiana koncepcji w zakresie np. sposoby nazywania czynności przetwarzania danych, poprzez zmianę metodologii technicznej jego prowadzenia, a skończywszy na konieczności dostosowania do zmieniających się przepisów prawnych.

Obowiązek ADO, realizowany rękami IODa.

Na stronach UODO czytamy cyt.:

„(…) Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 RODO, do administratora należy obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada, a do podmiotu przetwarzającego – prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. To te podmioty są odpowiedzialne za efektywne wykonanie tego obowiązku i pozostawanie w gotowości do wykazania tego na żądanie organów ochrony danych. Tym samym są one zobowiązane samodzielnie określić, kto konkretnie w danej organizacji ma wykonywać określone czynności składające się na spełnienie wymogów określonych w art. 30 RODO, uwzględniając konkretne okoliczności, m.in. takie jak wielkość i struktura organizacyjna danego podmiotu oraz skala przetwarzania danych. Zgodnie z jedną z najważniejszych zasad, na których oparta jest nowa regulacja – zasadą rozliczalności, odpowiedni dobór rozwiązań zapewniających zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych należy do administratorów danych i podmiotów przetwarzających (…)”.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez UODO cyt.:

„(…) Inspektor ochrony danych jako fachowiec może wspomagać administratora w tworzeniu i prowadzeniu rejestrów na przykład poprzez zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania (…) administrator oraz podmiot przetwarzający zobowiązani są do zapewnienia, by inspektor ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Udział w prowadzeniu wskazanego rejestru może w znacznym stopniu przyczyniać się do realizacji ww. obowiązku (…)”.

Aktualizacja RCPD - rejestr chorób zakaźnych.

Zmieniające się przepisy wymuszają dokonanie przeglądu i aktualizacji RCPD. W szczególności zwracamy uwagę na nw. regulacje, które w obszarze realizacji obowiązków prawem określonych na PWDL mają istotne znaczenie.

Dwa nowe Rozporządzenia MZ.

Dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje (Dz.U.2010.94.610), utraciło swoją moc z dniem 27 czerwca 2020r., zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567 i 695). Akt zastąpiony został przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.2020.1117). RCPD dla podmiotów medycznych powinien uwzględnić wskazane przez nas zmiany w aktualizacji rejestru.

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania dla PWDL.

Czy małe biuro rachunkowe musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych

Czy w małym biurze rachunkowym nalezy prowadzić RCPD

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych jest dokumentem, który podlegać może kontroli. Zarówno pod kątem tego, czy administrator prowadzi taki rejestr, w jakiej formie, ale także pod kątem tego, w jaki sposób jest on prowadzony.

Stan faktyczny dotyczy małego biura rachunkowego

Biuro rachunkowe, niewielkie, zatrudniające kilku pracowników, jest podmiotem jaki obsługuje swoich klientów. Czy w związku z tym powinno ono prowadzić rejestr czynności? Zwrócić należy uwagę, iż biuro rachunkowe przetwarza dane swoich klientów, nie są to jego dane.

Podstawy prawne

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych - RCPD

Rejestr Wszystkich Kategorii Czynności Przetwarzania Danych - RWKCPD

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia obu rejestrów

Konkluzja

W mojej ocenie biuro rachunkowe nie jest zobowiązane do prowadzenia RCPD względem danych, jakie przetwarza, jako podmiot przetwarzający. Zatem będzie biuro zobowiązane do prowadzenia RCPD ale względem danych, co do których jest administratorem. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych prowadzi bowiem administrator względem danych, co do których pełni taką rolę. Nie mniej jednak biuro rachunkowe względem danych, jakie przetwarza, jako podmiot przetwarzający, będzie zobowiązane do prowadzenia Rejestru Wszystkich Kategorii Czynności Przetwarzania Danych. Przypomnieć należy, iż dla powstania obowiązku prowadzenia RCPD czy też RWKCPD wystarczy, iż spełniona zostanie którakolwiek, chociażby jedna z przesłanek ich prowadzenia.

UODO

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

Obowiązek ten trzeba realizować, gdy przetwarzanie:

 • może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
 • nie ma charakteru sporadycznego,
 • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Przy czym dla jego powstania wystarczy, że zachodzi którakolwiek z tych sytuacji samodzielnie. Rejestr czynności przetwarzania trzeba jednak prowadzić jedynie dla tych, wskazanych rodzajów przetwarzania. Pełny tekst stanowiska Grupy Roboczej Art. 29.

Autor stanowiska.

Autor: Dominik Spałek
Kontakt: 694 494 240
email: biuro@prostetorodo.pl

Dokumentacja RODO dla biura rachunkowego.  Kompletny zestaw wzorów dokumentów i procedur.

5/5

1499,00 pln

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla mikroprzedsiębiorstw

5/5

799,00 pln

Test równowagi dla prawnie uzasadnionego interesu administratora. Procedura pozwalająca wykonać test równowag.

5/5

198,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

RCPD dla firm

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Obowiązek posiadania RCPD

Obowiązek posiadania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych RCPD, za posiadanie którego odpowiada administrator danych osobowych, wynika z art. 30 ust. 1 RODO. „Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają.(…)”

Dwa odrębne rejestry: RCPD / RWKCP

Ze względu na częsty bład, jaki występuje w pratyce, zwracamy uwagę na to, iż mamy dwa rejestry. Rejestr czynności przetwarzania danych RCPD oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania RWKCP. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności spoczywa na administratorze, czyli osobie fizycznej lub prawnej, organie publicznym, jednostce lub innym podmiocie, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Obowiązek prowadzenia rejestrów kategorii czynności został nałożony zaś na podmioty przetwarzające, czyli osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora

Dlaczego posiadanie ROCP jest tak ważne.

Należy mieć na uwadze, iż UODO może i ma do tego prawo aby skontrolować firmę. Po prostu sprawdzą czy ADO prowadzi RCPD. Ponadto inspektorzy analizować będą także samą treść rejestru przetwarzania danych osobowych. Rejestr będzie dla Państwa także narzędziem, z którego pomocą, zrezlizujecie pozostałe swoje obowiązki RODO.

Liczba pracowników ma znaczenie.

Rozporządzenie RODO różnicuje przypadki, w których prowadzenie RCPD będzie obowiązkiem. Uzależnia to od ilości pracowników, zatrudnionych przez przedsiębiorcę, podmiot. Obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych nie mają przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób.

Zatrudniasz mniej niż 250 osób, ale i tak musisz prowadzić RCPD.

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

Przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników, muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania, gdy przetwarzanie:

 • może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
 • nie ma charakteru sporadycznego,
 • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia RODO, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Obowiązek powstaje wtedy, kiedy zachodzi którakolwiek z tych sytuacji samodzielnie.

Treść RCPD - co powinien zawierać.

Zawartość dokumentu, jakim jest rejestr czynności przetwarzania danych, wynika z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia RODO. Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 RODO akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO, jeżeli jest to możliwe.

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla Firm

Rejestr czynności przetwarzania danych dostarczamy jako kompletna tabela, wypełniona danymi i zawierająca wszystkie wymagane prawem informacje. Dokument dostarczamy w formie edytowalnej, w postaci elektronicznej, w tabeli utworzonej w programie Excel. Nie jest to tylko wzór dokumentu, to jest wypełniony danymi dokument.

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL]. Rejestr opracowany został w sposób kompletny, nie jest to tylko tabelka pusta. RCPD wypełniony został informacjami zgodnie z przepisami RODO, dla wybranych charakterystycznych i powtarzających się czynności przetwarzania w podmiotach medycznych.  RCPD pozwala w znaczny sposób skrócić czas przygotowania własnego dokumentu, dostosowanego do specyfiki podmiotu medycznego. Każdy z klientów otrzymuje wsparcie w formie online przy wdrożeniu RCPD w PWDL.

1699,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Prowadzenie depozytów / przyjmowanie / likwidacja niepodjętych depozytów.

 

Kompletny wpis do RCPD opisujący przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem depozytów, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych zagadnień problematycznych.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

119,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD
Czynność:
Obsługa PZP.
Dodatkowo:
Klauzula Informacyjna.

Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 
Czynność: Prowadzenie PPK
Dodatkowo: Klauzula Informacyjna dla PPK.

Przygotowaliśmy dla Państwa wzory dokumentów wymaganych w związku z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych w obszarze RODO.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa kandydatów w związku z pozyskiwaniem danych z rejestrów przestępców na tle seksualnym.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku prowadzeniem Krajowego Rejestru Pacjentów z CVID-19.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku z chorobami zakaźnymi.

99,99 pln

RCPD dla szkoły podstawowej – kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.


Przygotowaliśmy dla Państwa kompletną dokumentację, czyli wypełniony Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla szkoły podstawowej. Pozwala to na praktyczne jego natychmiastowe zastosowanie w swojej szkole.

5/5

2399,00 pln

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla mikroprzedsiębiorstw

5/5

799,00 pln

Nowe prawo zamówień publicznych a RODO.

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD i Klauzula Informacyjna w PZP.
Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln

Jakie dokumenty należy wprowadzić w firmie w związku z obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych. RODO a PPK.

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln