Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wezwanie do odbioru depozytu

Wezwanie do odbioru depozytu a RODO

Wezwanie do odbioru depozytu a RODO. Wskazać należy, iż problematyka depozytów w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne reguluje Ustawa z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [dalej UoPPiRP] oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej [dalej Rozporządzenie DEP]. W odniesieniu natomiast do podmiotów leczniczych będących jednostkami  sektora finansów publicznych kwestie związane z trybem postępowania z nieodebranymi depozytami odpowiednio stosować należy Ustawę z dnia 18 października 2006 r. o  likwidacji niepodjętych depozytów [dalej Ustawa LIKW] . Z zastrzeżeniem jednak, iż w stosunku do pozostałych podmiotów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o nieodpłatnym  przechowaniu.

Ostrożnie z wezwaniami do odbioru depozytów

Problematyczną staje się kwestia stosowania odpowiednio przepisów Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów, która to wymusza na podmiocie określony tryb działania, przy wzywaniu do podjęcia depozytów. GIODO już zwracał uwagę na problematyczne kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z ww. przepisów, podobnie jak RPO. [DSZ.054.5.2021.JP]

Na czym polega problem

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu. Natomiast termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ww. Ustawy. Zatem widzimy, iż mamy do czynienia z sytuacją, w której to należy wezwać osobę uprawnioną do tego aby podjęła ona niepodjęty depozyt. Przepisy regulują kwestie zasad postępowania, czy nawet ustalania danych takiej osoby z wykorzystaniem rejestrów. Skupimy się na sytuacji, w której to mamy do czynienia z brakiem możliwości doręczenia wezwania, albo ze stanem w którym to nie ustalono osoby uprawnionej do odbioru depozytu. Czyli mówimy tutaj o cytowanej wyżej dyspozycji przepisy art. 6 ust. 5 Ustawy LIKW.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy LIKW

cyt.: „(…) W przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Jeżeli szacunkowa wartość depozytu przekracza kwotę 5 000 zł, przechowujący depozyt zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości lub w Biuletynie Informacji Publicznej. (…)”.

W przypadku:

  • braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub
  • nieustalenia uprawnionego,

przechowujący depozyt jest obowiązany

  • dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy.

Jeżeli szacunkowa wartość depozytu przekracza kwotę 5000 zł, przechowujący depozyt

  • zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości lub
  • zamieszcza również ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wezwanie do odbioru depozytu może być prolemem

Mając na uwadze chęć jednoznacznego wyjaśnienia sprawy, udało nam się ustalić, na podstawi informacji udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia, iż temat zgłoszony wystąpieniem RPO stał się przedmiotem analizy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wyniku czego sformułowano nw. wypowiedź.

Aktualizacja RCPD - Obsługa depozytu

Powyższe należy bezwzględnie uwzględnić w prowadzonym w jednostce Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych, poprze prawidłowe określenie wszystkich kategorii zapisów, jakie powinny się w nim znaleźć w związku z opisaniem czynności przetwarzania, jaką jest prowadzenie depozytu.  Przygotowaliśmy Aktualizację RCPD – Obsługa depozytu / przyjmowanie depozytów / wystawianie kwitów depozytowych / pokwitowań / likwidacja niepodjętych depozytów.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z ww. treści.

[Link aktywny 03-02-2021] Komunikat GIODO