Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

RCPD dla firm

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Obowiązek posiadania RCPD

Obowiązek posiadania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych RCPD, za posiadanie którego odpowiada administrator danych osobowych, wynika z art. 30 ust. 1 RODO. „Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają.(…)”

Dwa odrębne rejestry: RCPD / RWKCP

Ze względu na częsty bład, jaki występuje w pratyce, zwracamy uwagę na to, iż mamy dwa rejestry. Rejestr czynności przetwarzania danych RCPD oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania RWKCP. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności spoczywa na administratorze, czyli osobie fizycznej lub prawnej, organie publicznym, jednostce lub innym podmiocie, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Obowiązek prowadzenia rejestrów kategorii czynności został nałożony zaś na podmioty przetwarzające, czyli osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora

Dlaczego posiadanie ROCP jest tak ważne.

Należy mieć na uwadze, iż UODO może i ma do tego prawo aby skontrolować firmę. Po prostu sprawdzą czy ADO prowadzi RCPD. Ponadto inspektorzy analizować będą także samą treść rejestru przetwarzania danych osobowych. Rejestr będzie dla Państwa także narzędziem, z którego pomocą, zrezlizujecie pozostałe swoje obowiązki RODO.

Liczba pracowników ma znaczenie.

Rozporządzenie RODO różnicuje przypadki, w których prowadzenie RCPD będzie obowiązkiem. Uzależnia to od ilości pracowników, zatrudnionych przez przedsiębiorcę, podmiot. Obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych nie mają przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób.

Zatrudniasz mniej niż 250 osób, ale i tak musisz prowadzić RCPD.

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

Przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników, muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania, gdy przetwarzanie:

  • może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
  • nie ma charakteru sporadycznego,
  • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia RODO, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Obowiązek powstaje wtedy, kiedy zachodzi którakolwiek z tych sytuacji samodzielnie.

Treść RCPD - co powinien zawierać.

Zawartość dokumentu, jakim jest rejestr czynności przetwarzania danych, wynika z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia RODO. Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
  • cele przetwarzania;
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
  • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 RODO akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
  • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
  • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO, jeżeli jest to możliwe.

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla Firm

Rejestr czynności przetwarzania danych dostarczamy jako kompletna tabela, wypełniona danymi i zawierająca wszystkie wymagane prawem informacje. Dokument dostarczamy w formie edytowalnej, w postaci elektronicznej, w tabeli utworzonej w programie Excel. Nie jest to tylko wzór dokumentu, to jest wypełniony danymi dokument.

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL]. Rejestr opracowany został w sposób kompletny, nie jest to tylko tabelka pusta. RCPD wypełniony został informacjami zgodnie z przepisami RODO, dla wybranych charakterystycznych i powtarzających się czynności przetwarzania w podmiotach medycznych.  RCPD pozwala w znaczny sposób skrócić czas przygotowania własnego dokumentu, dostosowanego do specyfiki podmiotu medycznego. Każdy z klientów otrzymuje wsparcie w formie online przy wdrożeniu RCPD w PWDL.

1699,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Prowadzenie depozytów / przyjmowanie / likwidacja niepodjętych depozytów.

 

Kompletny wpis do RCPD opisujący przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem depozytów, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych zagadnień problematycznych.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

119,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD
Czynność:
Obsługa PZP.
Dodatkowo:
Klauzula Informacyjna.

Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 
Czynność: Prowadzenie PPK
Dodatkowo: Klauzula Informacyjna dla PPK.

Przygotowaliśmy dla Państwa wzory dokumentów wymaganych w związku z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych w obszarze RODO.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa kandydatów w związku z pozyskiwaniem danych z rejestrów przestępców na tle seksualnym.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku prowadzeniem Krajowego Rejestru Pacjentów z CVID-19.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku z chorobami zakaźnymi.

99,99 pln

RCPD dla szkoły podstawowej – kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.


Przygotowaliśmy dla Państwa kompletną dokumentację, czyli wypełniony Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla szkoły podstawowej. Pozwala to na praktyczne jego natychmiastowe zastosowanie w swojej szkole.

5/5

2399,00 pln

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla mikroprzedsiębiorstw

5/5

799,00 pln

Nowe prawo zamówień publicznych a RODO.

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD i Klauzula Informacyjna w PZP.
Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln

Jakie dokumenty należy wprowadzić w firmie w związku z obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych. RODO a PPK.

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln