Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

RCPD dla firm

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Obowiązek posiadania RCPD

Obowiązek posiadania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych RCPD, za posiadanie którego odpowiada administrator danych osobowych, wynika z art. 30 ust. 1 RODO. „Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają.(…)”

Dwa odrębne rejestry: RCPD / RWKCP

Ze względu na częsty bład, jaki występuje w pratyce, zwracamy uwagę na to, iż mamy dwa rejestry. Rejestr czynności przetwarzania danych RCPD oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania RWKCP. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności spoczywa na administratorze, czyli osobie fizycznej lub prawnej, organie publicznym, jednostce lub innym podmiocie, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Obowiązek prowadzenia rejestrów kategorii czynności został nałożony zaś na podmioty przetwarzające, czyli osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora

Dlaczego posiadanie ROCP jest tak ważne.

Należy mieć na uwadze, iż UODO może i ma do tego prawo aby skontrolować firmę. Po prostu sprawdzą czy ADO prowadzi RCPD. Ponadto inspektorzy analizować będą także samą treść rejestru przetwarzania danych osobowych. Rejestr będzie dla Państwa także narzędziem, z którego pomocą, zrezlizujecie pozostałe swoje obowiązki RODO.

Liczba pracowników ma znaczenie.

Rozporządzenie RODO różnicuje przypadki, w których prowadzenie RCPD będzie obowiązkiem. Uzależnia to od ilości pracowników, zatrudnionych przez przedsiębiorcę, podmiot. Obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych nie mają przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób.

Zatrudniasz mniej niż 250 osób, ale i tak musisz prowadzić RCPD.

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

Przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników, muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania, gdy przetwarzanie:

  • może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
  • nie ma charakteru sporadycznego,
  • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia RODO, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Obowiązek powstaje wtedy, kiedy zachodzi którakolwiek z tych sytuacji samodzielnie.

Treść RCPD - co powinien zawierać.

Zawartość dokumentu, jakim jest rejestr czynności przetwarzania danych, wynika z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia RODO. Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
  • cele przetwarzania;
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
  • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 RODO akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
  • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
  • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO, jeżeli jest to możliwe.

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla Firm

Rejestr czynności przetwarzania danych dostarczamy jako kompletna tabela, wypełniona danymi i zawierająca wszystkie wymagane prawem informacje. Dokument dostarczamy w formie edytowalnej, w postaci elektronicznej, w tabeli utworzonej w programie Excel. Nie jest to tylko wzór dokumentu, to jest wypełniony danymi dokument.

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla mikroprzedsiębiorstw

5/5

799,00 pln

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL].

5/5

1499,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa kandydatów w związku z pozyskiwaniem danych z rejestrów przestępców na tle seksualnym.

Nanieś poprawki do swojego Rejestru Czynności Przetwarzania Danych w związku z wejściem wnowelizacją przepisów.

Stwórz swój własny RCPD z elementów jakie przygotowujemy indywidualnie dla Ciebie.

5/5

49,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku prowadzeniem Krajowego Rejestru Pacjentów z CVID-19.

Nanieś poprawki do swojego Rejestru Czynności Przetwarzania Danych w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. KRP COVID-19. 

Stwórz swój własny RCPD z elementów jakie przygotowujemy indywidualnie dla Ciebie.

5/5

39,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku z chorobami zakaźnymi.

Nanieś poprawki do swojego Rejestru Czynności Przetwarzania Danych w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. COVID-19. 

Stwórz swój własny RCPD z elementów jakie przygotowujemy indywidualnie dla Ciebie.

5/5

49,99 pln