Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych

Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych

Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych – 11 października 2021r. wejdą w życie nowe regulacje odnoszące się do zasad funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych. Warto jest zapoznać się z treścią nowych przepisów, albowiem czekają nas zmiany oraz nowa dokumentacja do przygotowania.

Krótko o genezie zmian ...

Przypomnijmy tylko, że podstawą funkcjonowania dla kas zapomogowo-pożyczkowych, jest Ustaw z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo–pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, które wydane zostało na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 39 ust. 5 ww. Ustawy o związkach zawodowych. Zmiany jakie wprowadzone zostały w obszarze regulacji Ustawy o związkach zawodowych w rzeczywistości wymuszałyby dokonanie gruntownej nowelizacji przepisów ww. rozporządzenia wykonawczego. Ustawodawca jednak doszedł do wniosku, iż taka nowelizacja przepisów rozporządzenia byłaby bezzasadna. Tematyka funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych uznał ponadto, iż nadaje się do unormowania w osobnej ustawie. Dodatkowo ujęcie przepisów regulujących kwestie działania kas w jednym akcie prawnym rangi ustawowej ma ułatwić adresatom norm prawnych ich stosowanie i może przyczynić się do upowszechniania instytucji KZP.

Przedmiot regulacji obejmuje ...

Rozdział

 1. zawiera przepisy ogólne, w tym definicje ustawowe stosowanych w treści ustawy pojęć,
 2. obejmuje kwestie związane z członkostwem w KZP, w tym prawa i obowiązki członków KZP,
 3. został poświęcony organom KZP,
 4. zawiera przepisy dotyczące gospodarki finansowej KZP,
 5. traktuje o zagadnieniach związanych z likwidacją KZP,
 6. poświęcono sprawom dotyczącym rachunkowości KZP,
 7. zawiera przepisy karne.

Obligatoryjne treści, jakie musi zawierać Statu ...

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy KZP

cyt.: „(…)Statut KZP określa:

 1. nazwę KZP oraz jej siedzibę i adres ze wskazaniem nazwy pracodawcy, u którego została utworzona;
 2. cele i zadania KZP;
 3. sposób reprezentowania KZP;
 4. tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
 5. zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich; 
 6. tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
 7. tryb i sposób wybierania delegatów, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz proporcję, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;
 8. zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;
 9. zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
 10. rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
 11. zasady poręczania spłaty zadłużenia;
 12. termin zwyczajnego walnego zebrania członków, o którym mowa w art. 20 ust. 2;
 13. zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużenia;
 14. zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;
 15. zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
 16. wzór o świadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa o świadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;
 17. zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.(…)”.

Konieczność przeglądu i zmiany Statutu ...

Zgodnie z art. 67 Ustawy KZP

cyt.: „(…)KZP w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosuje swój statut do zmian z niej wynikających.(…)”.

Zapisz się na szkolenia ...

Zleć nam opracowanie zmian w statucie KZP ...

Zamów dokumentację RODO dla KZP ...