Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dokumentacja medyczna osób pozbawionych wolności

Dokumentacja medyczna osób pozbawionych wolności

Utrata mocy wiążącej przez dotychczasowe przepisy ...

Jak czytamy w treści uzasadnienia do Projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania [Dalej Rozporządzenie MS]

cyt.: „(…)Dotychczasowy akt wykonawczy wydany na podstawie przedmiotowego upoważnienia ustawowego,tj. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 258), utracił moc obowiązującą przez wzgląd na zmianę brzmienia tego upoważnienia dokonaną w art. 3 ustawy z dna 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219). Zgodnie z art. 8 przywołanej ustawy dotychczasowe rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 maja 2020 r. Konieczne jest zatem wydanie nowego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie.(…)”.

Co się zmieniło ...

Luka prawna konieczna do usunięcia ...

Jak czytamy w Projekcie Rozporządzenia MS

cyt.: „(…)Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tak krótki okres vacatio legis uzasadniony jest koniecznością usunięcia luki prawnej, powstałej w dniu 1 maja 2020 r. W obecnym stanie prawnym brak jest bowiem regulacji wypełniającej upoważnienie ustawowe zawarte w art. 30 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta. Możliwie szybkie wejście w życie rozporządzenia uzasadnione jest więc ważnym interesem państwa. Mając na uwadze fakt, że treść projektowanego rozporządzenia jest funkcjonalnie identyczna z regulacjami obowiązującymi obecnie, tak dalece idącemu skróceniu terminu wejścia w życie rozporządzenia nie przeciwstawia się zasada demokratycznego państwa prawnego.(…)”.

Dokumentacja medyczna osób pozbawionych wolności

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania

Najciekawsze dla podmiotów medycznych