Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Dnia 02 sierpnia 2021r., Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wytyczne będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Na ich podstawie Dyrektorzy szkół zobowiązani zostali do przygotowania procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Ponadto nałożono na nich także obowiązek na bieżąco aktualizowania ww. procedur, regulaminów.

Jak czytamy w Komunikacie MEiN, MZ i GIS

cyt.: „(…)Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.(…)’.

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

W ostatnich dniach wiele mówi się o bezpiecznym powrocie uczniów do szkół z dniem 1 września. `Minister Edukacji i Nauki na konferencjach wielokrotnie powtarzał, że są przygotowywane procedury i przepisy, które mają umożliwić uczniom bezpieczny powrót do nauki stacjonarnej.

Niestety jeżeli ktokolwiek oczekiwał jasnych wytycznych wskazujących jakie działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów są dla dyrektorów obligatoryjne będzie mocno zawiedziony.

Już na wstępie wytycznych mamy informację, iż przedmiotowy dokument jest jedynie rekomendacją, a poszczególne decyzje co do zasad funkcjonowania placówki od 1 września ma podjąć dyrektor.

Jakie konkretne informacje zawarto w wytycznych...

Tak, a to wynika ze wskazanych obowiązków opracowania poszczególnych regulaminów i procedur funkcjonowania:

  • pracy świetlicy w czasie pandemii;
  • biblioteki w czasie pandemii;
  • szkoły w trakcie pandemii;
  • stołówki w trakcie pandemii;
  • zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych

Jakie rekomendacje zawarto w wytycznych...

Pozostałe informacje w wytycznych stanowią jedynie rekomendacje, a obowiązków, które wynikały by z nich bezpośrednio jest niestety bardzo mało, wśród najważniejszych należy wymienić:

  • obowiązek umieszczenia instrukcji dezynfekcji rąk oraz informacji o obowiązku mycia lub dezynfekcji rąk;
  • zasady wstępu rodziców do szkoły;
  • obowiązek zaopatrzenia dziecko w maseczkę ochronną;
  • zasady przebywania osób trzecich w szkole;
  • obowiązki podmiotów trzecich korzystających z przestrzeni szkolnej.

Reasumując...

Reasumując dyrektor zważając na sytuację w regionie jego szkoły powinien rozważyć zbyt daleko idącą ingerencję w prawa jednostki wdrażając odpowiednie regulacje wewnątrz szkolne i ograniczyć się do tych, które w aktualnej sytuacji są niezbędne. Proszę pamiętać, że zbyt daleko idące regulacje mogą być „kością niezgody” między rodzicami a szkołą. Z tego względu gorąco zniechęcam do żądania od rodziców oświadczeń, czy innego rodzaju działań potwierdzających brak nałożonej kwarantanny, posiadanym szczepieniu czy kontakcie z osobą zakażoną. Zamiast tego lepiej położyć nacisk na informację i edukację związaną z ryzykiem transmisji wirusa na terenie szkoły. Zważywszy na aktualny stan prawny inne rozwiązania mogą nieść za sobą uzasadniony sprzeciw ze strony rodziców.

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

Wybrane oferty RODO w oświacie