Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Nowe wzory oświadczeń o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – czeka nas zmiana obecnie wykorzystywanych formularzy oświadczeń o ubezpieczeniu. 31 marca 2021r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Szerzej na temat procedury i okoliczności w których można wykorzystywać wzory oświadczeń pisaliśmy w opracowaniu „Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń” oraz „Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej„.

Cel wprowdzonych zmian

Poniżej przedstawiamy obszerne cytaty z Uzasadnienia do jeszcze Projektu ww. Rozporządzenia. Wprowadzane zmiany mają na celu:

    1. wyraźne wskazanie, że w celu potwierdzenia prawa do świadczeń oświadczenie może być składane jedynie przez osoby ubezpieczone w Rzeczypospolitej Polskiej, w Narodowym
      Funduszu Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”;
    2. skorygowanie zakresu danych, którymi jest identyfikowana przyjmująca oświadczenie niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona.

Oświadczenie składają wyłącznie ubezpieczeni w RP

Co z osobami ubezpieczonymi poza granicami RP

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o świadczeniach, w przypadku tych osób, które są uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest poświadczenie wydawane przez Fundusz lub dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń, wystawiony przez
zagraniczną instytucję właściwą, a nie oświadczenie.

Przyjęcie oświadczenia

Zgodnie z art. 50 ust. 8 ustawy o świadczeniach, przyjmujący oświadczenie świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona (albo osoba przyjmująca oświadczenie w ich imieniu) potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdziła tożsamość osoby składającej oświadczenie. W związku z powyższym jedna z części wzoru jest przeznaczona na taką adnotację wraz ze wskazaniem danych identyfikujących przyjmującego oświadczenie (część Świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona przyjmujący oświadczenie).

Jak długo można korzystać ze starych wzorów

Uwzględniając fakt, iż w trakcie krótkiego vacatio legis świadczeniodawcy nie wykorzystają wszystkich posiadanych wzorów formularzy oświadczeń, określono 3-miesięczny
okres przejściowy. W okresie tym oświadczenia będą mogły być składane według poprzedniego wzoru.

Stan prawny nadzień publikacji opracowania.

Sklep RODO w medycynie