Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Sygnalista osoba zgłaszająca przypadki naruszenia prawa

Sygnalista osoba zgłaszająca przypadki naruszenia prawa

Sygnalista osoba zgłaszająca przypadki naruszenia prawa. Dnia 26 listopada 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nazywana w skrócie dyrektywą o ochronie sygnalistów.

Kogo dotyczą nowe obowiązki

Obowiązek ochrony sygnalistów i wdrożenia stosownych procedur obejmuje:

 • publiczne władze centralne i lokalne, w tym jednostki samorządu terytorialnego – od 17 grudnia 2021r.
 • przedsiębiorców zatrudniających powyżej 50 pracowników – od 17 grudnia 2023 r.

Kim jest sygnalista ...

Sygnalista (ang. whistleblower) to osoba, „zatroskany obywatel”, który zgłasza nieprawidłowości występujące w organizacji. Gdy ktoś postępuje niewłaściwie, ktoś na pewno o tym wie!

Sygnalistą może zostać każda osoba, która w związku ze swoją aktywnością zawodową zgłasza naruszenia lub nadużycia prawa bądź inne nieuczciwe zachowania. Status sygnalisty może uzyskać pracownik (niezależnie od podstawy zatrudnienia) w tym osoba samozatrudniona, udziałowiec, wolontariusz, stażysta, podwykonawca lub dostawca, były pracownik lub nawet kandydat na stanowisko pracy, jeśli dowiedział się o nieprawidłowościach w trakcie rekrutacji. Ponadto regulacja unijna gwarantuje ochronę osobom pomagającym w zgłoszeniu; współpracownikom, rodzinie sygnalisty bądź podmiotom prawnym jeżeli mogą doświadczyć działań odwetowych.

Jakiego rodzaju naruszenia może zgłszać sygnalista ...

Dyrektywa dotyczy wielu sektorów, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem obywateli, a także finansami, zwłaszcza publicznymi m.in.

 • zamówień publicznych;
 • usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

Aż trzy kanały dokonywania zgłoszeń ...

Wymagania dyrektywy przewidują 3 etapy zgłaszania nieprawidłowości.

 • zgłoszenie wewnętrzne – w ramach organizacji, z którą sygnalista jest związany;
 • zgłoszenie zewnętrzne – właściwe organy państwowe i unijne;
 • ujawnienie publiczne – bezpośrednio opinię publiczną lub media  (np. portale społecznościowe, strony internetowe).

Dyrektywa o sygnalistach w praktyce ...

Dostosowanie się do wymogów dyrektywy będzie wymagało stworzenia i wdrożenia mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości. W praktyce oznaczać to będzie m.in.

 • wdrożenie wewnętrznych kanałów sygnalizowania;
 • wdrożenie procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 • wyznaczenie odpowiedniej osoby lub zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń;
 • szkolenia dla pracowników i kadry menadżerskiej.

Czy czeka nas rewolucja na miarę RODO?