Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Sygnalista osoba zgłaszająca przypadki naruszenia prawa

Sygnalista osoba zgłaszająca przypadki naruszenia prawa

Sygnalista osoba zgłaszająca przypadki naruszenia prawa. Dnia 26 listopada 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, nazywana w skrócie dyrektywą o ochronie sygnalistów.

Kogo dotyczą nowe obowiązki

Obowiązek ochrony sygnalistów i wdrożenia stosownych procedur obejmuje:

 • publiczne władze centralne i lokalne, w tym jednostki samorządu terytorialnego – od 17 grudnia 2021r.
 • przedsiębiorców zatrudniających powyżej 50 pracowników – od 17 grudnia 2023 r.

Kim jest sygnalista ...

Sygnalista (ang. whistleblower) to osoba, „zatroskany obywatel”, który zgłasza nieprawidłowości występujące w organizacji. Gdy ktoś postępuje niewłaściwie, ktoś na pewno o tym wie!

Sygnalistą może zostać każda osoba, która w związku ze swoją aktywnością zawodową zgłasza naruszenia lub nadużycia prawa bądź inne nieuczciwe zachowania. Status sygnalisty może uzyskać pracownik (niezależnie od podstawy zatrudnienia) w tym osoba samozatrudniona, udziałowiec, wolontariusz, stażysta, podwykonawca lub dostawca, były pracownik lub nawet kandydat na stanowisko pracy, jeśli dowiedział się o nieprawidłowościach w trakcie rekrutacji. Ponadto regulacja unijna gwarantuje ochronę osobom pomagającym w zgłoszeniu; współpracownikom, rodzinie sygnalisty bądź podmiotom prawnym jeżeli mogą doświadczyć działań odwetowych.

Jakiego rodzaju naruszenia może zgłszać sygnalista ...

Dyrektywa dotyczy wielu sektorów, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem obywateli, a także finansami, zwłaszcza publicznymi m.in.

 • zamówień publicznych;
 • usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

Aż trzy kanały dokonywania zgłoszeń ...

Wymagania dyrektywy przewidują 3 etapy zgłaszania nieprawidłowości.

 • zgłoszenie wewnętrzne – w ramach organizacji, z którą sygnalista jest związany;
 • zgłoszenie zewnętrzne – właściwe organy państwowe i unijne;
 • ujawnienie publiczne – bezpośrednio opinię publiczną lub media  (np. portale społecznościowe, strony internetowe).

Dyrektywa o sygnalistach w praktyce ...

Dostosowanie się do wymogów dyrektywy będzie wymagało stworzenia i wdrożenia mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości. W praktyce oznaczać to będzie m.in.

 • wdrożenie wewnętrznych kanałów sygnalizowania;
 • wdrożenie procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 • wyznaczenie odpowiedniej osoby lub zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń;
 • szkolenia dla pracowników i kadry menadżerskiej.

Czy czeka nas rewolucja na miarę RODO?