Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń.

Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń stało się problematyczne, zwłaszcza w kontekście teleporad. Wiele podmiotów zastanawia się, w jaki sposób ma odebrać oświadczenie pacjenta o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Komunikat NFZ.

Przy teleporadach będzie jednak inaczej.

Należy jednak uzupełnić Komunikat NFZ w związku ze specyfiką udzielania teleporad w okresie pandemii.

Potwierdzenie tożsamości pacjenta.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [dalej Rozporządzenie COVID-19]

cyt.: „(…) do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon (…)”.

Potwierdzenie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia COVID-19

cyt.: „(…) w razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia 27sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się (…)”.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [dalej Ustawa o ŚOZ]

cyt.: „(…) w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w ust. 1 lub 3 świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (…)”.

Zgodnie z art. 50 ust. 8 Ustawy o ŚOZ

cyt.: „(…) oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 [dop. czyli oświadczenie pisemne] zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9. Świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość (…)”.

Zgodnie z art. 50 ust. 10 Ustawy o ŚOZ

cyt.: „(…) Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9, mając na względzie zapewnienie czytelności oświadczeń (…)”.

Reasumując.

W przypadku, kiedy nie nadano numeru PESEL pacjentowi, pamiętamy, iż w dokumentacji medycznej zawarte powinny być dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości. W katalogu tych danych znajduje się w odniesieniu do osób którym nie nadano numeru pesel rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. (art. 25 ust. 1 pkt.1 lit. a UoPPiRP) W takim przypadku przy teleporadzie, jeśli zachodzić będzie konieczność potwierdzenia tożsamości pacjenta na podstawie ww. danych będzie on zobligowany do podania ww. danych.

Czytaj także:

Sprawdź czy prawidłowo korzystasz z eWUŚ w PWDL.

Temat posługiwania się systemem eWUŚ często pomijany jest w jednostkach medycznych. Bagatelizowanie tych zagadnień jest działaniem nieprawidłowym. Z tego względu zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym opracowaniem. Dzięki naszej ankiecie będziecie Państwo mogli przeprowadzić weryfikację poprawności praktyk.

Dodaj komentarz