Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń.

Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń stało się problematyczne, zwłaszcza w kontekście teleporad. Wiele podmiotów zastanawia się, w jaki sposób ma odebrać oświadczenie pacjenta o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Komunikat NFZ.

Przy teleporadach będzie jednak inaczej.

Należy jednak uzupełnić Komunikat NFZ w związku ze specyfiką udzielania teleporad w okresie pandemii.

Potwierdzenie tożsamości pacjenta.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [dalej Rozporządzenie COVID-19]

cyt.: „(…) do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon (…)”.

Potwierdzenie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia COVID-19

cyt.: „(…) w razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia 27sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się (…)”.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [dalej Ustawa o ŚOZ]

cyt.: „(…) w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w ust. 1 lub 3 świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (…)”.

Zgodnie z art. 50 ust. 8 Ustawy o ŚOZ

cyt.: „(…) oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 [dop. czyli oświadczenie pisemne] zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9. Świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość (…)”.

Zgodnie z art. 50 ust. 10 Ustawy o ŚOZ

cyt.: „(…) Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9, mając na względzie zapewnienie czytelności oświadczeń (…)”.

Reasumując.

W przypadku, kiedy nie nadano numeru PESEL pacjentowi, pamiętamy, iż w dokumentacji medycznej zawarte powinny być dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości. W katalogu tych danych znajduje się w odniesieniu do osób którym nie nadano numeru pesel rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. (art. 25 ust. 1 pkt.1 lit. a UoPPiRP) W takim przypadku przy teleporadzie, jeśli zachodzić będzie konieczność potwierdzenia tożsamości pacjenta na podstawie ww. danych będzie on zobligowany do podania ww. danych.

Autorem niniejszego tekstu jest mgr Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści z łącznym podaniem całej ww. informacji.

Czytaj także:

Sprawdź czy prawidłowo korzystasz z eWUŚ w PWDL.

Temat posługiwania się systemem eWUŚ często pomijany jest w jednostkach medycznych. Bagatelizowanie tych zagadnień jest działaniem nieprawidłowym. Z tego względu zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym opracowaniem. Dzięki naszej ankiecie będziecie Państwo mogli przeprowadzić weryfikację poprawności praktyk.

Dodaj komentarz