Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń

Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest jednym z dokumentów, który pozwala na potwierdzenie prawa do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP. Wzór poświadczenia wydawanego przez NFZ przedstawiony został w Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przepisy o koordynacji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [dalej Ustawa OŚF]

cyt.: „(…)Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji jest poświadczenie wydawane przez Fundusz lub dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.(…)”.

Zgodnie z art. 53 ust. 1a Ustawa OŚF

cyt.: „(…)W przypadku wydania poświadczenia, o którym mowa w ust. 1, prawo osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji może zostać potwierdzone w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub ust. 3.(…)”.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawa OŚF

cyt.: „(…)Jeżeli poświadczenie albo dokument, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przedstawione w przypadku:

  1. stanu nagłego,
  2. porodu

– przepisy art. 50 ust. 11–15 i 18–22 stosuje się odpowiednio.(…)”.

Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń - jego wzór.

Krótko dla przypomnienia

Dla potwierdzenia prawa należy okazać dokumenty (art 50 ust. 1)

Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:

 • kartę ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonego oraz osób, do których stosuje się art. 67 ust. 4–7 Ustawy OŚF,
 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzającą prawo do świadczeń – w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony.

Kiedy nie trzeba okazywać dokumentów

Przedstawienie przez świadczeniobiorcę ww. dokumentów,  nie jest jednak wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie
  • dowodu osobistego,
  • paszportu,
  • prawa jazdy,
  • legitymacji szkolnej – legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;
  • przy użyciu dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234);
 2. świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Potwierdzenia dokonuje NFZ przesyłając je za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Potwierdzenie dokonywane jest:
  •  na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sporządzonego,
  • na podstawie numeru PESEL.

Potwierdzenie przez NFZ dokonane elektronicznie (art 50 ust. 3)

Świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji ma możliwość uzyskania z NFZ potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Potwierdzenia takiego dokonuje NFZ przesyłając je za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Potwierdzenie dokonywane jest:

  •  na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sporządzonego,
  • na podstawie numeru PESEL.

W przypadku telemedycyny

Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności ma obowiązek potwierdzić tożsamość świadczeniobiorcy, ale może tego dokonać tego potwierdzenia tożsamości na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów. W razie niepotwierdzenia jednak prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w trybie wyżej opisanym, czyli w następstwie okazania stosownego dokumentu, bądź na podstawie potwierdzenia elektronicznego z NFZ świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej także za pośrednictwem systemów. 

Potwierdzenie przez IKP

Potwierdzenie tożsamości świadczeniobiorcy oraz złożenie przez niego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Inny dokument albo oświadczenie

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez okazanie dokumentu, lub poprzez uzyskanie elektronicznego potwierdzenia z NFZ, świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu – potwierdzającego tożsamość – może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, wtedy dopiero może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniobiorca składający oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do publikacji MZ

Materiał niniejszy nie ma charakteru kompleksowego, całościowego opracowania, zwraca jednak uwagę na istotne elementy tematu. Osoby zainteresowane odsyłamy do publikacji Ministerstwa Zdrowia.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z ww. treści.

Podstawy prawne