Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Organizacja szczepień w szkole

Organizacja procesu szczepień w szkole

Organizacja procesu szczepień w szkole. W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 254) przygotowałem dla Państwa oświadczenie o woli przystąpienia do programu szczepień.

Zmiana podejścia do podstawy przetwarzania

Proces organizacji szczepień w szkole

W celu umożliwienia wystawienia skierowania w postaci elektronicznej na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 w trybie określonym w art. 21d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159 i 180) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania gromadzi, przetwarza i udostępnia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nw. dane.

Odebranie woli szczepienia ochronnego i pozyskanie danych

  1. imię (imiona), nazwisko, numer telefonu i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, osób, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, pomocy nauczyciela i pomocy wychowawcy, zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, a także instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia praktyczne, którzy wyrazili wolę szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I”, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  2. nazwę i adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, strony internetowej i numer RSPO;
  3. numer telefonu i adres poczty elektronicznej dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Przekazanie danych do Systemu Informacji Oświatowej

Dan zgromadzone w zakresie i sposób opisany powyżej, dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje z wykorzystaniem systemu informacji oświatowej.

Okres przechowywania danych

Dane, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I”, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Gotowa dokumentacja do organizacji szczepień.