Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Co dalej z Rozporządzeniem KRI

Co dalej z Rozporządzeniem KRI ...

Co dalej z Rozporządzeniem KRI … wielu z Państwa, pytanie może wydawać się co najmniej intrygujące. Jako Proste to RODO poprosiliśmy dr Jakuba Rzymowskiego jednak o udzielenie odpowiedzi w temacie. Treść wyjaśnień publikujemy w cyklu „Rzymowski uważa, że …”

Najpierw patrzymy na ... Ustawę o dostępności cyfrowej

Analizując zagadnienie, najpierw patrzymy na Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych [dalej Ustawa o dostępności cyfrowej]. Ustawa ta weszła w życie 23 maja 2019, pewne jej fragmenty weszły w życie później ale jest to nieistotne dla przedmiotu prowadzonego tu rozważania.

Teraz patrzymy na ... Ustawę o informatyzacji

Przechodzimy do wskazanej ustawy ...

Lektura art. 20 Ustawy o dostępności cyfrowej prowadzi nas do kolejnego aktu. Prowadzi nas do Ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 i 730 ze zm.). [dalej Ustawa o informatyzacji].  Przechodzimy zatem do Ustawy o informatyzacji.

Przepis ten, w całości, jeszcze łącznie z literą c stanowi jak poniżej, literę „c”, uchyloną zaznaczyłem wytłuszczeniem.

Art.  18.  Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

  1. minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia:

a) spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych poprzez określenie co najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym, przy zachowaniu możliwości nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji,

b) sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w postaci elektronicznej między podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami innych państw lub organizacji międzynarodowych,

c) dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym

– z uwzględnieniem Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, zachowując zasadę równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych.

Co oznacza uchylenie lit. "c" ...

Co oznacza uchylenie litery „c’. Przypomnijmy art., 18 Ustawy o informatyzacji, stanowi delegację do wydania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [dalej Rozporządzenie KRI 2012]. Co ciekawe w Aplikacja Wolters Kluwer „LEX” wskazuje, że Rozporządzenie to obowiązuje do 23 maja 2022 r..

Do kiedy obowiązuje Rozporzadzenie KRI

Zgodnie z § 32 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej

cyt.: „(…)Jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego.(…)

Nowa podstawa dla obowiązywania ...

I właśnie coś takiego prawodawca nam zrobił w art. 26 Ustawy  dostępności cyfrowej, czytamy tam bowiem, w art. 26, że:

cyt.: „Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.”

Zatem, o czym mowa w przepisie ...

  • Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20” – mowa oczywiście o Rozporządzeniu KRI 2012.
  • zachowują moc” – czyli Rozporządzenie KRI 2012 obowiązuje
  • „do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,” – uwaga jednak, Rozporządzenie KRI 2012 zachowuje moc tylko do momentu aż prawodawca wyda nowe przepisy. Nazwijmy to wyda Nowe Rozporządzenie KRI, na podstawie już nowej wersji art. 18 Ustawy o informatyzacji, nowej czyli bez art. 18 ust. 1 lit „c” Ustawy o informatyzacji.

Autor opracowania:

Jakub Rzymowski doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, jak i w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autor licznych publikacji poświęconych tematyce ochrony danych w tym danych osobowych. Ekspert w zakresie ochrony danych medycznych. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE. Ceniony i lubiany wykładowca i trener, członek Zespołu Proste to RODO.

Aktualizacja zmiana terminu obowiązywania Rozporządzenia KRI ...

Ustawodawca określił, iż Rozporządzenie KRI, wydane na podstawie zmienionego art. 18 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obowiązywać będzie przez okres 60 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Innymi Rozporządzenie KRI nadal obowiązuje do dnia 23 maja 2024r.

Audyt Bezpieczeńśtwa Informacji - Audyt KRI

Będzie zmiana terminu obowiązywania KRI ...

Pobierz za darmo Komentarz do RODO Tom I Tom II