Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu

Nowe wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty określa:

 • wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
 • szczegółowe opisy dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym treści adnotacji wskazujących zakres czynności zawodowych oraz miejsce zatrudnienia i czas, na jaki zostało przyznane prawo wykonywania zawodu;
 • szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną.

Strona pierwsza dokumentu:

Warstwa graficzna na stronie pierwszej dokumentu zawiera:

 • Nazwę dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania
  zawodu lekarza dentysty”.
 • Wizerunek wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Imię (imiona) i nazwisko.
 • Tytuł zawodowy.
 • Datę uzyskania prawa wykonywania zawodu.
 • Termin ważności prawa wykonywania zawodu.

Strona druga dokumentu:

Druga strona dokumentu zawiera:

 • Numer seryjny dokumentu.
 • Organ przyznający prawo wykonywania zawodu.
 • Numer prawa wykonywania zawodu.
 • Odesłanie do strony http://rejestr.nil.org.pl/, na której będą publikowane szczegółowe dane o lekarzu/
 • Oodpowiednią adnotację w języku angielskim – „The right to practice the profession of a Physician” lub – „The right to practice the profession of a Dentist”.
 • Adnotacje szczegółowe, jakie będą zamieszczane na karcie adekwatnie do zakresu i czasu wykonywanych czynności zawodowych na dzień wydania PWZL albo PWZLD.

Zabezpieczenia

Karty PWZL i PWZLD będą posiadały nowoczesne zabezpieczenia przed podrobieniem, przerobieniem i sfałszowaniem, które zostały określone w załącznikach do rozporządzenia.
Powyższe niezbędne jest w związku z koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz w związku ze sposobem użytkowania dokumentu.

Wydawanie nowych i wymiana starych dokumentów

Wydawanie dokumentu PWZL oraz dokumentu PWZDL w postaci karty poliwęglanowej rozpoczynać się będzie z dniem 1 stycznia 2022 r. Natomiast dotychczasowe dokumenty PWZL oraz PWZLD będą wydawane do dnia 31 grudnia 2021 r. Jednocześnie dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowają ważność, co umożliwi ich płynną wymianę nie powodując jednocześnie utraty możliwości wykonywania zawodu i nadmiernego obciążenia izb lekarskich ich wydawaniem.

Wsparcie dla IOD w podmiocie medycznym

Materiały źródłowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. (Dz.U. z 2021r., poz. 2374)