Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej – zmiana przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Technik / Starszy technik sterylizacji medycznej

Jak czytamy w treści uzasadnienia do projektu

cyt.: „(…) Dodanie stanowisk starszego technika sterylizacji medycznej i technika sterylizacji medycznej wynika z wprowadzenia zawodu technika sterylizacji medycznej, jako zawodu właściwego dla ministra właściwego do spraw zdrowia, do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.) – akt archiwalny. W związku z powyższym od 1 września 2012 r. w szkołach policealnych prowadzone jest kształcenie w tym zawodzie. (…) Wprowadzenie stanowisk starszego technika sterylizacji medycznej i technika sterylizacji medycznej do projektu rozporządzenia jest zgodne z oczekiwaniami zainteresowanych środowisk, w tym Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej(…)”.

Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej

Jak czytamy w treści uzasadnienia do projektu

cyt.: „(…) Dodanie stanowiska pracownika ochrony oddziału psychiatrii sądowej stanowi spełnienie postulatu Komitetu Protestacyjnego, co zostało wyrażone w pkt 6 „Ustaleń w sprawie spotkania z przedstawicielami związków zawodowych przy Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej”, zgodnie z którym Ministerstwo Zdrowia podczas prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami wprowadzi pracowników sekcji ochrony w grupie pracowników działalności podstawowej. Minister Zdrowia uwzględnia te oczekiwania, czego wyrazem jest niniejsza nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (…) Pracownicy podmiotów leczniczych realizujących zadania w zakresie psychiatrii sądowej stale przebywają wśród pacjentów skierowanych na leczenie przez sąd i są narażeni na agresję z ich strony. Do ich zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personelowi oraz innym osobom przebywającym na terenie oddziałów psychiatrii sądowej. Pracownicy, m. in.  podejmują interwencje przeciwdziałające ucieczkom oraz zamachom na  inne osoby i mienie, współdziałają z personelem medycznym w stosowaniu wobec pacjentów przymusu bezpośredniego. Dozorują pacjentów przebywających na terenie oddziału, pacjentów konwojowanych oraz przebywających poza oddziałem, np. podczas konsultacji lekarskich i pobytu w innych placówkach ochrony zdrowia. Przeprowadzają szczegółowe kontrole nowo przyjętych pacjentów, ich rzeczy osobistych i pozostałych przedmiotów będących w ich posiadaniu, a także biorą udział w wywiadzie lekarskim z nowo przyjętymi pacjentami. Pracownicy ochrony oddziałów psychiatrii sądowej zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego sprawują również dozór nad pacjentem na polecenie lekarza, np. w sytuacjach kryzysowych. (…)”.

Kiedy zmiany wejdą w życie ...

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wsparcie dla IOD w podmiocie medycznym

Dodaj komentarz