Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wytyczne dla organizacji studniówek

Wytyczne dla organizacji studniówek

Wytyczne dla organizacji studniówek w szkołach oraz lokalach gastronomicznych w roku szkolnym 2021/2022r. Wytyczne MZ,GIS,MEiN dotyczące organizacji balów studniówkowych opublikowane zostały na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki dnia 21 grudnia 2021r.

Cel przygotowania wytycznych ...

Jak czytamy w komunikacie MEiN , wytyczne przygotowane zostały w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników uroczystości studniówkowych. Innymi słowy opracowane zostąły z myslą o uczniach, nauczycielach, rodzicach, osobach towarzyszących, które brać będą udział w uroczystościach studniówkowych.

Studniówka w szkole, studniówka w lokalu ...

Wytyczne MEiN, MZ i GIS opisują zalecenia konieczne do stosowania zarówno w przypadku, gdy bal studniówkowy odbywa się w budynku szkoły, jak i poza nią. Wytyczne informują, że podmioty świadczące usługi gastronomiczne oraz organizatorzy stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez.

Przetwarzanie danych o szczepieniu ...

Organizator i jego obowiązki ...

Wytyczne w swojej treści opis działań, które powinien realizować organizator. Jednocześnie wytyczne dla organizacji studniówek wskazują, iż znajdują one zastosowanie wówczas, kiedy cyt.: „(…)studniówka organizowana jest przez szkołę, w tym radę rodziców(…)”.

Studniówka, jako impreza szkolna ...

Dyskusje na ten temat, kiedy i czy, studniówka jest, czy nie jest imprezą szkolną są burzliwe. Poniżej prezentujemy stanowisko, jakie zaprezentowało Kuratorium Oświaty w Warszawie, datowane na dzień 11 lutego 200r.

Wytyczne - zasady ogólne

 1. [Aktualizowanie procedur i monitorowanie sytuacji] Organizator powinien na bieżąco aktualizować wiedzę oraz zmieniającą się sytuację epidemiologiczną na danym terenie.
 2. [Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami] Organizator powinien dostosować zasady organizacji studniówki do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.),
  •  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351 ze zm.).
 3. [Przetwarzanie danych z listy uczestników studniówki] Organizator ustala/pozyskuje liczbę uczestników.
 4. [Studniówka bez osób towazyszacych] Organizator może zdecydować o organizacji studniówki tylko dla uczniów (bez osób towarzyszących).
 5. [Warunki uczestnictwa w balu studniówkowym] W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 6. [Obowiązek informacyjny] Organizator powinien poinformować uczestników, w tym rodziców uczniów niepełnoletnich, o obowiązujących podczas studniówki zasadach i ograniczeniach.
 7. [Stosowanie wytycznych dla szkół] Organizator powinien uwzględnić obowiązujące od 1 września 2021 r. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 8. [Usadzenie gości przy stołach] Rekomenduje się, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy.
 9. [Zasady dezynfekcji ] Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).
 10. [Zasady wietrzenia pomieszczeń] Należy wietrzyć pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.
 11. [Rekomendacje dotyczące uczestnictwa] Rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki.

Procedura organizacji studniówki zgodnie z wytycznymi GiS MZ MEiN

Materiały źródłowe

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki) [Link aktywny: 22.12.2021r., godz.: 11:45]