Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Standard teleporady w AOS

Standard teleporady w AOS

Standard teleporady w AOS. Czy uda się uchwalić przepisy określające Standard teleporady w AOS, tak aby weszły one w życie 01.10.2021r. Przypomnijmy, to o czym pisalismy w poprzednim naszym opracowaniu „Standardy teleporad w AOS

Czasu do planowanej daty wejścia w życie jest niewiele

Standardy teleporad u specjalistów AOS

Jak wyżej wspomnieliśmy planowane jest w projekcie, iż przepisy obowiązywać będą od dnia 01 października 2021r. Przepisy dotyczące standardy teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej tzw (POZ) już obowiązują. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Czy wystarczy jednak czasu, aby pochylić się nad zgłaszanymi w ramach procesu legislacyjnego uwagami m.in. przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, aby dać możliwość wejścia w życie regulacjom w planowanym terminie.

Uwagi są poważne ...

Zmiana rangi przepisów ...

cyt.: „(…)Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia nakładania praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych celem udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności wiąże się bowiem z procesami przetwarzania danych o stanie zdrowia zakwalifikowanymi do danych szczególnych kategorii, o których stanowi art. 9 rozporządzenia 2016/679 oraz przy użyciu nowych technologii. Przyjęte rozwiązanie prowadzi do regulowania na podstawie aktu wykonawczego materii, która powinna być określona normami rangi ustawy, co odpowiadałoby konstytucyjnej zasadzie legalizmu, zasadzie zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości wyrażonej w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/6791 w powiązaniu z art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej regulującym autonomię informacyjną jednostki – zgodnie z którym nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (…). Tym samym regulacje dotyczące ustalania zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności powinny znaleźć odzwierciedlenie w normach rangi ustawowej, czy to ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, czy też innego aktu prawnego o takiej randze.(…)”.

Ocena skutków dla ochrony danych ...

Standardy bezpieczeństwa ...

Standard teleporady w AOS - UODO podsumowuje ...

cyt.: „(…)Podsumowując zauważyć trzeba, ze przedmiotowa materia powinna być kompleksowo uregulowana w przepisach prawa o odpowiedniej randze, skoro dotyczy przetwarzania tak istotnych informacji jak dane o stanie zdrowia, w sposób tak szczególny jak udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz na spodziewaną szeroką skalę obejmującą potencjalnie i w praktyce każdą osobę korzystającą z takiego rodzaju świadczeń. (…)”.

cyt.: „(…)Przyjmowanie rozwiązań w tym zakresie powinno być poprzedzone oceną skutków dla ochrony danych, rozważeniem wszelkich ryzyk, niebezpieczeństw, cyberzagrożeń, które towarzyszyć mogą udzielaniu takich świadczeń oraz mają wpływ na prawa i wolności osób korzystających ze świadczeń, co jest uzasadnione nie tylko ochroną danych osobowych ale i ochroną praw pacjenta, oraz odpowiadać powinno standardom przewidzianym w przepisach stanowiących o ochronie tych istotnych praw. (…)”.

W kolejnym swoim wystąpieniu UODO odpowiadając na zaprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia pismo z dnia 20 lipca 2021 r. (znak: DLU.0210.15.2021.KB) odpowiedział

cyt.: „(…)Dlatego też, organ nadzorczy podtrzymuje w całości uwagi szczegółowe zgłoszone do projektu rozporządzenia.(…)”.

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Zgodnie z art. 2 pkt. 3) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną cyt.: „(…) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.z2018r.poz.1954 i 2245) (…)”.

Zgodnie z art. 3 pkt. 3 Ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne cyt.: „(…) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z2018r. poz. 1954, 2245 i 2354); (…)”.

Uwagi UODO – Pismo z dnia 14.07.2021 [Dostępne 24.09.2021 godz.: 12:00]

Uwagi UODO – Pismo z dnia 02.08.2021 [Dostępne 24.09.2021 godz.: 12:00]

Przygotuj się z nami do stosowania standardów