Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Standardy teleporady w AOS

Standardy teleporad w AOS

Standardy teleporady w AOS na dzień 1 października 2021r., zaplanowano wejście w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Wejście w życie ww. przepisów wymusi na podmiotach realizację określonych nowych obowiązków w tym opracowanie stosownych procedur i dokumentów.

Podstawa prawna dla określenia standardów teleporad

Podstawą prawną dla projektowanych przepisów określających standardy teleporad AOS jest art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym

cyt.: „(…)Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.(…)”.

Czym jest teleporada w AOS

Teleporada jest świadczeniem opieki zdrowotnej udzielanym na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Jakie nowe obowiązki będą musiały spełnić AOS

Podmioty wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem zakresów: stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji, chcące udzielać teleporad zobowiązane zostały do stosowania określonego standardu ich udzielania, a tym samym do respektowania przepisów prawa określające konkretne obowiązki w tym zakresie.

  • Należy opracować dokumentację, która realizować będzie obowiązek informacyjny AOS.
  • Obowiązkiem jest realizacja obowiązku w określony sposób.
  • Należy spełnić także obowiązek informacyjny względem NFZ.
  • AOS powinny przygotować instrukcje korzystania z tzw. e-usług w zdrowiu (instrukcje o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych,  możliwości aktywowania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta).
  • Należy przygotować i przeszkolić personel w zakresie ustalania tożsamości w związku z udzielaniem teleporad AOS.
  • Analogicznie należy przygotować i przeszkolić personel do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej z teleporad AOS.

Standardy teleporady w AOS

Jak czytamy w treści uzasadnienia do projektu Rozporządzenia teleporady,

cyt.:”(…) Na standard organizacyjny teleporady składa się informacja podmiotu w miejscu wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej oraz na stronie internetowej tego podmiotu, a na
żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad oraz informacje dotyczące:

a) systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady,
b) sposobu ustalenia terminu teleporady,
c) sposobu nawiązania kontaktu między podmiotem a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
d) sposobu postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem,
e) możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia
pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady,
f) sposobu realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych oraz
możliwości aktywowania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.(…)”.

cyt.:” (…)Standard teleporady obejmuje również konieczność poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia przez podmiot posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerze telefonu, pod którym udzielane są teleporady.(…)”.

cyt.: „(…)Ponadto, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie, potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta, adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w formie teleporady, przeprowadzenia teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta – stosowanie przez podmiot rozwiązań technicznoorganizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, dokonanie przez osobę udzielającą teleporady określonych w rozporządzeniu czynności.(…)”.

Planowana data wejścia w życie przepisów

Zaplanowano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. przez co wyznaczony zostanie czas niezbędny dla opracowania przez podmioty AOS odpowiedniej dokumentacji wymaganej omawianymi przepisami określającymi standardy udzielania teleporad w AOS.

Przygotuj się z nami do stosowania standardów

Dodaj komentarz