Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID po zmianie numeru PESEL. Rzecznik Praw Obywatelskich, w swoim wystąpieniu z dnia 08 września 2021r., zasygnalizował problem z dostępem do unijnego certyfikatu COVID.

Brak dostępu do unijnego cyfrowego COVID

W Wystąpieniu RPO, czytam, iż

cyt.: „(…)W powołanym wystąpieniu Rzecznik wskazał, że właściwym do rozwiązania problemu braku dostępu do wspomnianego zaświadczenia jest Centrum e-Zdrowia, z uwagi na to, że
jednostka ta pełni funkcję administratora systemu, w ramach którego gromadzone są informacje o wykonanych szczepieniach oraz jest odpowiedzialna na terytorium RP za wydawanie Unijnego Certyfikatu Cyfrowego COVID.(…)”.

W Wystąpieniu RPO, czytam, iż

cyt.: „(…)W ocenie Rzecznika, zgłoszenie obywatela legitymującego się nowym numerem identyfikacyjnym, dotyczące utraty dostępu do dokumentacji medycznej zgromadzonej w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum e-Zdrowia, powinno zostać rozpatrzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID oraz ochrony danych osobowych. W następstwie takiego zgłoszenia Centrum e-Zdrowia powinno wydać nowy unijny certyfikat cyfrowy COVID zawierający aktualne dane osobowe zgłaszającego, w tym określające jego tożsamość.(…)”.

W Wystąpieniu RPO, czytam, iż

cyt.: „(…) odpowiedzi na wspomniane wystąpienie, Dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowia wyjaśnił, że Centrum e-Zdrowia nie posiada obecnie możliwości
przepisania dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień z poprzedniego na nowo nadany numer PESEL (pismo z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WeU.711.1.2021). W związku z powyższym, problem zasygnalizowany w wystąpieniu Rzecznika „został skierowany do Ministerstwa Zdrowia, które jest organem odpowiedzialnym za dalsze procedowanie tej sprawy.(…)”.

W Wystąpieniu RPO, czytam, iż

cyt.: „(…)W odpowiedzi na wspomniane wystąpienie, Dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowia wyjaśnił, że Centrum e-Zdrowia nie posiada obecnie możliwości przepisania dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień z poprzedniego na nowo nadany numer PESEL (pismo z dnia 31 sierpnia 2021 r. Nr WeU.711.1.2021). W związku z powyższym, problem zasygnalizowany w wystąpieniu Rzecznika „został skierowany do Ministerstwa Zdrowia, które jest organem odpowiedzialnym za dalsze procedowanie tej sprawy.(…)”.

W Wystąpieniu RPO, czytam, iż

cyt.: „(…)Dlatego teraz RPO pyta Michała Dzięgielewskiego, dyrektora Departamentu Lecznictwa MZ, jak resort zamierza rozwiązać problem braku dostępu osób, którym zmieniono numer PESEL, do unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.(…)”.

Pismo RPO V.7013.72.2021.TS

Wybrane produkty dla podmiotów medycznych