Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zajęcia wspomagające dla uczniów – mamy przepisy w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28maja 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 983)

Środki finansowe na organizację zajęć wspomagających

W komunikacie MEN z 28 maja 2021r. czytamy, iż

cyt.: „(…)Przekażemy samorządom z rezerwy subwencji oświatowej środki na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Prezydent RP podpisał dziś ustawę w tej sprawie, wydane jest również rozporządzenie. Dzięki temu od 31 maja szkoły mogą organizować zajęcia. Te placówki, które nie zdecydują się na dodatkowe lekcje przed przerwą wakacyjną, będą mogły prowadzić je od września.(…)”.

Zajęcia wspomagające z jakich przedmiotów ...

W komunikacie MEN z 28 maja 2021r. czytamy, iż

cyt.: „(…) Nie wskazujemy samorządom i dyrektorom szkół, z jakich przedmiotów mają być organizowane zajęcia. Ustali to we własnym zakresie dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Zajęcia mogą być prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym w szkołach specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Jeśli chodzi o przedmioty oraz sposób organizacji zajęć dla chętnych uczniów, przewidujemy w tym zakresie dużą elastyczność. 

Zajęcia będą organizowane: 

 • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; 
 • dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów). (…)”.

187 mln zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów

W komunikacie MEN z 28 maja 2021r. czytamy, iż

cyt.: „(…) Zwiększymy rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. Dzięki dodatkowym środkom  szkoły będą mogły sfinansować koszty prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów.  Szczegóły dotyczące terminów i sposobu wnioskowania przez jednostki samorządu terytorialnego o środki z rezerwy znajdują się w aneksie do Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Aneks jest dostępny na stronie.(…)”.

Główne zasady organizacji zajęć wspomagajacych

Zgodnie z § 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28maja 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 983)

cyt.: „(…) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-niem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:. (…) po § 10e dodaje się § 10f–10n w brzmieniu: (…)”

Kto jest uprawniony do organizacji zajęć ...

Zgodnie z  § 10f ust. 1

cyt.: „(…) Od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. w publicznych i niepublicznych:

  1. szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół,
  2. szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
  3. szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego

– mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej „zajęciami wspomagającymi”.(…)”.

Wyłączenia - kto nie może organizować zajęć ...

Zgodnie z  § 10f ust. 2

cyt.: „(…) Zajęć wspomagających nie organizuje się:

  1. w szkołach podstawowych dla dorosłych;
  2. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych;
  3. w branżowych szkołach II stopnia;
  4. w szkołach policealnych;
  5. w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  6. w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  7. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, o której mowa w załączniku nr 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679).(…)”.

W uzgodnieniu z radą pedagogiczną ...

Zgodnie z  § 10g ust. 1

cyt.: „(…)Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły.(…)”.

Bez możliwości nauczania "zdalnego" ...

Zgodnie z  § 10g ust. 2

cyt.: „(…)Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.(…)”.

Należy przygotować informacje dla rodziców i uczniów

Zgodnie z  § 10g ust. 3

cyt.: „(…)Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów.(…)”.

Należy przygotować i odebrać deklaracje uczestnictwa

Zgodnie z  § 10g ust. 4

cyt.: „(…)W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.(…)”.

Więcej informacji w treści przepisów ...

Przepisy regulują ponadto inne szczegółowe kwestie tj.:

 • minimalna liczba uczniów w grupie korzystającej z zajęć wspomagających,
 • wymiar dopuszczalnej maksymalnej liczby godzin zajęć wspomagających.
 • czas trwania zajęć,
 • wyłączenia – w stosunku do nauczycieli, którzy mogą prowadzić zajęcia wspomagającego,
 • sposób dokumentowania zajęć wspomagających,
 • sposób rozliczenia,
 • warunki raportowania,
 • warunki wnioskowania.

Termin do złożenia wniosku ... zajęcia od 31 maja

Zgodnie z  § 10j ust. 1

cyt.: „(…)W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

  1.  jednostkę samorządu terytorialnego – składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,
  2. właściwego ministra – składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

– w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.(…)”.

Termin do złożenia wniosku ... zajęcia od 02 września

Zgodnie z  § 10j ust. 2

cyt.: „(…)W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

  1. jednostkę samorządu terytorialnego – składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,
  2. właściwego ministra – składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

– w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.(…)”.

Zajęcia wspomagające dla uczniów - wzory dokumentów

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28maja 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19