Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach

Szczepionki przeciwko COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych. Dnia 09 czerwca 2021r., weszły w życie przepisy stwarzające możliwość wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych. Wydane zostało także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 czerwca 2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Przepisy prawa stanowią ...

Zgodnie z § 3 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie metod zapobiegania COVID-19

cyt.: „(…)Szczepienia są wykonywane w:

1) gabinetach diagnostyczno-zabiegowych;
2) przypadkach uzasadnionych efektywnością wykonywania szczepień w:

a) pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień,
b) miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do gabinetu, o którym mowa w pkt 1, albo pomieszczenia, o którym mowa w lit. a,
c) szpitalu psychiatrycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), dla osób tam przebywających,
d)  jednostkach penitencjarnych dla osób tam osadzonych.(…)”.

Za sprawą jednak Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 do § 3 ust. 2 dodany został pkt. 3, który stanowi, iż

cyt.: „(…)Szczepienia są wykonywane w: (…)

3) aptekach ogólnodostępnych. (…)”.

Wymagania lokalowe ...

Za sprawą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 czerwca 2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. poz. 1395) wprowadzone zostały zmiany, mające na celu określenie nowych warunków, jakie będą musiały zagwarantować apteki, aby mogły realizować szczepienia przeciwko COVID-19.
Lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określone dla budynku użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy określone w odrębnych przepisach, oraz szczegółowe wymogi określone w rozporządzeniu.

W jakim pomieszczeniu szczepimy ...

Zgodnie z dodanym ust. 5 w § 6 Rozporządzenia zmienianego

cyt.: „(…)W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 może ono zostać przeprowadzone w:

 1. pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowympod warunkiem:

a) zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz
b) wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa, lub

 1. izbie ekspedycyjnejpoda warunkiem:

a) wydzielenia w niej obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów,
b) w przypadku gdy wydzielenie, o którym mowa w lit. a, nie jest możliwe – wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w tej izbie, bez uszczerbku dla zapewnienia wystarczającego czasu na wykonywanie w niej zadań zgodnych z jej zasadniczym przeznaczeniem.(…)”.

Niezbędne wyposażenie apteki ...

Zgodnie z dodanymi ust. 4 w § 8 Rozporządzenia zmienianego

cyt.: „(…)W przypadku gdy w aptece ogólnodostępnej są przeprowadzane szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, podstawowe wyposażenie izby szczepień tej apteki lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję, stanowią:

  1. stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu przeprowadzanych szczepień;
  2. zestaw do wykonywania iniekcji;
  3. zestaw do wykonania opatrunków;
  4. pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
  5. dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
  6. środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
  7. pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;
  8. pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne;
  9. roztwór do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml, lub 150 µg/0,3 ml, lub 1 mg/10 ml – w celu zastosowania u pacjenta poddawanego szczepieniu w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97);
  10. termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed przeprowadzeniem szczepienia;
  11. sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką, niewykorzystywany w czasie przeprowadzania szczepienia do ekspedycji aptecznej.

Obowiązek utylizacji odpadów ...

Zgodnie z dodanymi ust. 4 w § 8 Rozporządzenia zmienianego

cyt.: „(…)W przypadku przeprowadzania szczepień, o których mowa w ust. 4, apteka ogólnodostępna ma obowiązek utylizacji odpadów medycznych poszczepiennych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784).(…)”.