Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak zorganizować zajęcia wspomagające dla uczniów

19,00 

Jak zorganizować zajęcia wspomagające dla uczniów

Przygotowaliśmy dla Państwa komplet dokumentacji, jaką należy wdrożyć w związku z realizacją zajęć wspomagających dla uczniów w szkole.

W skład pakietu dokumentów wchodzą

Każdy z kupujących otrzymuje gotowe wzory dokumentów:

  • Informacja o zajęciach wspomagających dla uczniów
  • Informacja o zajęciach wspomagających dla rodziców uczniów
  • Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających

Dokumentacja przez nas opracowana zgodna jest z treścią przepisów regulujących kwestie organizacji zajęć wspomagających dla uczniów tj. z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28maja 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz. 983)

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Jak zorganizować zajęcia wspomagające dla uczniów

Jak zorganizować zajęcia wspomagające dla uczniów, pisaliśmy o tym w naszym opracowaniu pt.: „Zajęcia wspomagające dla uczniów”.

Środki finansowe na organizację zajęć wspomagających

W komunikacie MEN z 28 maja 2021r. czytamy, iż

cyt.: „(…)Przekażemy samorządom z rezerwy subwencji oświatowej środki na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Prezydent RP podpisał dziś ustawę w tej sprawie, wydane jest również rozporządzenie. Dzięki temu od 31 maja szkoły mogą organizować zajęcia. Te placówki, które nie zdecydują się na dodatkowe lekcje przed przerwą wakacyjną, będą mogły prowadzić je od września.(…)”.

Należy przygotować informacje dla rodziców i uczniów

Zgodnie z  § 10g ust. 3

cyt.: „(…)Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów.(…)”.

Należy przygotować i odebrać deklaracje uczestnictwa

Zgodnie z  § 10g ust. 4

cyt.: „(…)W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.(…)”.

Termin do złożenia wniosku ... zajęcia od 02 września

Zgodnie z  § 10j ust. 2

cyt.: „(…)W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

    1. jednostkę samorządu terytorialnego – składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,
    2. właściwego ministra – składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

– w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.(…)”.