Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Badanie pracowników alkomatem

Badanie pracowników alkomatem

Badanie pracowników alkomatem – warunki legalności działania. Projekt zmiany Ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 17 maja 2021r. został opublikowany. Z uwagi na charakter zagadnienia żywo interesują się nim tylko pracodawcy, ale nawet Rzecznik Praw Obywatelskich.

Opublikowany został projekt przepisów ...

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 17 maja 2021r.

Niezbędność działania w celu ... lub innych osób ...

Zgodnie z projektowanym art. 22 (1c) § 1 k.p.

cyt.: „(…)Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników(…)”.

Z zachowaniem godności i poszanowaniem dóbr ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 2 k.p.

cyt.: „(…)Kontrola trzeźwości, o której mowa w § 1, nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.(…)”.

Według ustalonego trybu ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 3 k.p.

cyt.: „(…)Kontrola trzeźwości jest przeprowadzana przez pracodawcę w sposób ustalony zgodnie z § 10(…)”.

Alkohol jest w organizmie, albo go nie ma ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 4 k.p.

cyt.: „(…)Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego polegające na stwierdzeniu obecności albo braku alkoholu
 w organizmie pracownika.(…)”.

Informacje w aktach pracownika ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 5 k.p.

cyt.: „(…)Informację, wskazującą na obecność alkoholu w organizmie pracownika, pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których została zebrana i przechowuje w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia jej zebrania.(…)”.

Informacje w aktach dłużej ... lub krócej ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 6 k.p.

cyt.: „(…)W przypadku zastosowania kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej informację, o której mowa w § 5, pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika do czasu uznania kary za niebyłą, zgodnie z art. 113..(…)”.

Zgodnie z art 113 kp.

cyt.: „(…)Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.(…)”.

Informacje w aktach będzie pozostawać dłużej ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 7 k.p.

cyt.: „(…)W przypadku, w którym informacja, o której mowa w § 5, może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu, a pracodawca jest stroną tego postępowania lub powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania, okres, o którym mowa w § 5, ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.(…)”.

Informacje do zniszczenia ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 8 k.p.

cyt.: „(…)Po upływie okresów, o których mowa w § 5, 6 lub 7, uzyskana w wyniku kontroli trzeźwości informacja, wskazująca na obecność alkoholu w organizmie  pracownika, podlega zniszczeniu.(…)”.

Tylko upoważnione osoby z obowiązkiem tajemnicy ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 9 k.p.

cyt.: „(…Do przetwarzania informacji, o której mowa w § 5, mogą być dopuszczonewyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich informacji  wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich informacji są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.(…)”.

Tryb wprowadzania do przepisów wewnętrznych ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 10 k.p.

cyt.: „(…)Grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości, metodę kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.(…)”.

Aby pracownicy wiedzieli od kiedy ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 11 k.p.

cyt.: „(…)Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem  jej przeprowadzania.(…)”.

Zatrudniani także muszą się dowiedzieć ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1c) § 12 k.p.

cyt.: „(…)W związku z zatrudnieniem pracownika pracodawca przed dopuszczeniem pracownika objętego kontrolą trzeźwości do pracy przekazuje mu w formie pisemnej  informacje, o których mowa w § 10.(…)”.

Ruch należy do pracodawcy .... nie dopuszczam ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1d) § 1 k.p.

cyt.: „(…)Pracodawca nie dopuszcza do wykonywania pracy pracownika,jeżeli kontrola trzeźwości, o której mowa w art. 221c § 1, wykaże obecność alkoholu  w organizmie pracownika, wskazującą na stan po użyciu alkoholu – w rozumieniu art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz z 2021 r. poz. 41 i 694) – albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy(…)”.

Wyjaśnienia do wiadomości pracownika ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1d) § 2 k.p.

cyt.: „(…)Okoliczności stanowiące podstawę niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy przekazuje się pracownikowi do wiadomości.(…)”.

Kontrola kontroli ... na żądanie wyłącznie ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1d) § 3 k.p.

cyt.: „(…)Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do wykonywania pracy, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.(…)”.

Jak robią to powołane do ochrony organy ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1d) § 4 k.p.

cyt.: „(…)Badanie, o którym mowa w § 3, przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.(…)”.

"Na krew" ... tylko w wyjątkowych sytuacjach ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1d) § 5 k.p.

cyt.: „(…)Dopuszcza się badanie krwi jako następstwo badania przeprowadzonego metodą, o której mowa w § 4, albo jeżeli nie ma możliwości wykorzystania tej metody. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.(…)”.

Okazało się, że był trzeźwy ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1d) § 6 k.p.

cyt.: „(…)Okres niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który – w przypadku uzyskania wyniku badania stwierdzającego brak alkoholu w organizmie pracownika – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.(…)”.

Informacje po badaniu dla pracodawcy ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1d) § 7 k.p.

cyt.: „(…)Organ przeprowadzający badanie, o którym mowa w § 3, przekazuje pracodawcy i pracownikowi niedopuszczonemu do wykonywania pracy informację w formie pisemnej, obejmującą imię i nazwisko osoby badanej oraz jej numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę, godzinę oraz minutę przeprowadzonego badania, a także jego wynik. W przypadku przeprowadzenia kilku pomiarów, organ przeprowadzający badanie przekazuje informację o wyniku każdego z nich..(…)”.

Niezbędność działania w celu ... lub innych osób ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1e) § 1 k.p.

cyt.: „(…)Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy, pracodawca może wprowadzić kontrolę pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.(…)”.

Tryb jak przy badaniu trzeźwości ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1e) § 1 k.p.

cyt.: „(…)Przepisy art. 221c § 2–12 stosuje się odpowiednio.(…)”.

Alko kontrola ... albo uzasadnione podejrzenie ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1f) § 1 k.p.

cyt.: „(…)Pracodawca nie dopuszcza do wykonywania pracy pracownika, jeżeli kontrola, o której mowa w art. 22(1e) § 1, wykaże obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu takiego środka lub zażywał taki środek w czasie pracy.(…)”.

Tryb jak przy badaniu trzeźwości ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1f) § 2 k.p.

cyt.: „(…)Przepisy art. 22(1d) § 2–4 i § 6 i 7 stosuje się odpowiednio.(…)”.

"Na krew" tylko w wyjątkowych sytuacjach

Zgodnie z projektowanym art. 22(1f) § 3 k.p.

cyt.: „(…)Przepisy art. 22(1d) § 2–4 i § 6 i 7 stosuje się odpowiednio.(…)”.

Jednak potrzebne przepisy wykonawcze ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1g) k.p.

cyt.: „(…)

  1. warunki i sposób przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika oraz badań na obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika,
  2. sposób dokumentowania badań, o których mowa w pkt 1,
  3. wykaz środków działających podobnie do alkoholu
   – mając na uwadze dostępną metodykę takich badań, konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy, a także sprawnego przeprowadzenia badań i zagwarantowania wiarygodności wyników badania krwi i moczu, przy jednoczesnym poszanowaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

(…)”.

Inne niż pracownicze zatrudnienie ... także ...

Zgodnie z projektowanym art. 22(1h) k.p.

cyt.: „(…)Przepisy art. 221c–art. 221g stosuje się odpowiednio do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.(…)”.

To może kosztować pracownika ...

Zgodnie z projektowanym art. 108 § 2 k.p.

cyt.: „(…)Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.”.(…)”.

Co wynika natomiast z uzasadnienia do projektu ...

Dane dotyczące zdrowia ... 4 pkt 15 RODO

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Należy zatem przyjąć, że informacje o obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, nawet mające charakter ogólny, stanowią dane dotyczące zdrowia w rozumieniu art. 4 pkt 15 rozporządzenia 2016/679.(…)”.

Uzasadnione podejrzenie albo wynik z prewencji ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)W świetle powyższego, w projektowanej regulacji przewidziano dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia do wykonywania pracy pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy:

  1. w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu i uzyskania wyniku wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  2. na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takich kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą).(…)”.

Ochrona życia i zdrowia pracowników i innych ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Proponuje się, by pracodawca mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości (odpowiednio również kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu) w określonym celu, jakim jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy. Podejmowanie jakichkolwiek czynności zawodowych w stanie po użyciu alkoholu lub po zażyciu środka działającego podobnie do alkoholu należy oceniać jako naganne, jednak – jak wskazano powyżej – w pewnych przypadkach dodatkowo może stanowić ono szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno samego pracownika, jak i innych osób, a także mienia pracodawcy. Spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu powoduje bowiem zakłócenie funkcjonowania organizmu, w tym zaburzenia czynności poznawczych i brak pełnej kontroli nad organizmem, które – w odniesieniu do niektórych grup pracowników – mogą stanowić szczególnie istotne zagrożenie dla dóbr pracownika, pracodawcy, jak i innych osób.(…)”.

Lampka czerwona, lampka zielona ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Warto zauważyć, że projektowana ustawa przewiduje możliwość przeprowadzania przez pracodawcę badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do
alkoholu, nie zaś ich zawartość w organizmie pracownika. Przyjęcie przez projektodawcę takiego rozwiązania wynika z faktu, że istnieje możliwość, by pracodawca, przeprowadzając
kontrolę trzeźwości, posługiwał się urządzeniem niewskazującym stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. W urządzeniu tego typu zapalenie się kontrolki w odpowiednim
kolorze oznacza obecność alkoholu w organizmie osoby badanej, bądź jego brak. W przypadku użycia takiego urządzenia, pracodawca nie będzie zatem dysponował informacją o
zawartości alkoholu w organizmie pracownika, a jedynie o jego obecności. Natomiast oznaczenie stężenia środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie jest możliwe
jedynie za pomocą badania laboratoryjnego. Wobec tego pracodawca, w toku przeprowadzanej kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu, nie będzie miał takiej możliwości.(…)”.

Badanie laboratoryjne tylko wyjątkowo ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Przyjęto, iż pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników oraz kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu przy użyciu metod
niewymagających badania laboratoryjnego. Taki sposób przeprowadzenia badania zapewni jak najmniejszą ingerencję w dobra osobiste pracownika, zagwarantuje bowiem, iż
pracodawca nie będzie mógł samodzielnie zlecić przeprowadzenia badania krwi pracownika na obecność alkoholu bądź badania krwi lub moczu, celem zweryfikowania obecności środka
działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.(…)”.

O co chodzi z tym okresem przechowywania ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…) Określając długość okresu, po którego upływie informacja wskazująca na obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu zostanie zniszczona, należało również uwzględnić czas, który upłynie zanim pracodawca uzyska informację o dochodzeniu przez pracownika roszczeń na drodze sądowej. W tym kontekście projektodawca uwzględnił
zgłaszany w trakcie prac nad przedmiotową regulacją problem związany ze znacznym obłożeniem pracą sądów pracy, a zatem możliwość występowania opóźnień w doręczeniu
pracodawcy pozwu pracownika. Należało również wziąć pod uwagę potencjalną sytuację, w której doręczenie okaże się niemożliwe i konieczne będzie awizowanie przesyłki sądowej.(…)”.

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…) Po upływie przedstawionych okresów przechowywania, informacja wskazująca na obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu będzie podlegała zniszczeniu.(…)”.

Osoby upoważnione i tajemnica ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Proponuje się ponadto, by do przetwarzania danych osobowych w postaci informacji wskazującej na obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w
organizmie pracownika, mogły być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich informacji wydane przez pracodawcę (na wzór obecnie
obowiązującego art. 221b § 3 K.p.). Osoby dopuszczone do przetwarzania takich informacji byłyby obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.(…)”.

Kto będzie podlegał kontrolom ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Warto zauważyć, że to właśnie pracodawca posiada najlepszą wiedzę odnośnie zagrożeń, jakie niesie za sobą wykonywanie pracy na poszczególnych stanowiskach, w związku z tym jedynie pracodawca będzie miał możliwość ustalenia w odniesieniu do jakich grup pracowników zostaną spełnione przesłanki wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Nie jest również wykluczone, że u danego pracodawcy jedynie część pracowników byłaby objęta taką kontrolą. Pracodawca, wprowadzający kontrolę trzeźwości lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, będzie ustalał tę kwestię w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.(…)”.

Kiedy, jak i czym ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)W przywołanych powyżej aktach wewnątrzzakładowych pracodawca określi ponadto metodę i sposób przeprowadzania kontroli. Zatem pracodawca wskaże w szczególności
z jakiego rodzaju urządzenia będzie korzystał (np. czy będzie to alkomat ustnikowy czy bezustnikowy bądź bramka z alkomatem), a także czy będzie codziennie przeprowadzał
kontrolę wszystkich pracowników, czy jedynie ich części (np. rotacyjnie), określi również czas przeprowadzania kontroli (czy będzie jej dokonywał jedynie przed rozpoczęciem przez
pracowników wykonywania pracy w danym dniu, czy również w czasie pracy)..(…)”.

Środki działające podobnie ... czyli jakie ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)W kwestii kontroli pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu należy zauważyć, że w polskim porządku prawnym brak jest definicji czy katalogu
środków potocznie nazywanych narkotykami. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) określa definicje m.in. substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych środków psychoaktywnych, a także zobowiązuje ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu tych substancji i środków. Należy jednak zauważyć, że ustalone w ten sposób wykazy są bardzo rozbudowane, liczące niekiedy po kilkaset pozycji. Z powyższych względów oraz w związku z ograniczonymi możliwościami technicznymi pracodawcy (z uwagi na wykorzystanie jedynie metod niewymagających badania laboratoryjnego), projektodawca zdecydował się na posługiwanie się pojęciem „środków działających podobnie do alkoholu”. Sformułowanie to w chwili obecnej występuje w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.). Jednocześnie z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego dostosowywania regulacji prawnych do substancji pojawiających się na rynku, zdecydowano się na delegowanie określenia wykazu środków działających podobnie do alkoholu do rozporządzenia.(…)”.

Z jednej ustawy do drugiej ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Proponuje się ponadto przeniesienie na grunt przepisów K.p. regulacji analogicznej do przyjętej w art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.(…)”.

Uprawnienie pracodawcy ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Zgodnie z projektowanym art. 221d K.p. pracodawca nie dopuszcza do wykonywania
pracy pracownika, jeżeli przeprowadzona przez pracodawcę kontrola trzeźwości wykaże
obecność alkoholu w organizmie pracownika, wskazującą na stan po użyciu alkoholu –
w rozumieniu art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) – albo zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał
alkohol w czasie pracy.(…)”.

Stan po użyciu alkoholu ... od o2 do o5 ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Stosownie zaś do art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3..(…)”

Stan ... poniżej o2 ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Oznacza to zatem, iż obowiązek pracodawcy niedopuszczenia do pracy pracownika nie powstaje w przypadku obecności alkoholu w organizmie pracownika w stężeniu nieznacznym, niższym niż wskazane zakresy.(…)”

Stan nietrzeźwości ... powyżej o5 ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)skoro pracodawca nie dopuszcza do wykonywania pracy pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu, to tym bardziej nie może dopuścić do pracy pracownika znajdującego się w stanie nietrzeźwości.(…)”.

Jaskółka jak na filmie ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Projektowany przepis zawiera dwie normy o charakterze gwarancyjnym dla dóbr osobistych pracownika. Pierwszą z nich jest przekazanie pracownikowi do wiadomości okoliczności stanowiących podstawę niedopuszczenia do wykonywania pracy.(…)”.

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Projektowany przepis zawiera dwie normy o charakterze gwarancyjnym dla dóbr osobistych pracownika. Pierwszą z nich jest przekazanie pracownikowi do wiadomości okoliczności  stanowiących podstawę niedopuszczenia do wykonywania pracy.(…)”.

Tarcza obronna dla pracownika ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Drugą normą o charakterze gwarancyjnym będzie przysługujące pracownikowi, w przypadku gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika, jak i w sytuacji powzięcia przez pracodawcę uzasadnionego podejrzenia, że pracownik znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy, uprawnienie do żądania przeprowadzenia badania stanu trzeźwości przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Uprawnienie do żądania przeprowadzenia takiego badania będzie posiadał także pracodawca.(…)”.

Kontrole innych niż pracownicy ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Przedstawione powyżej projektowane przepisy będą miały zastosowanie w szczególności w stosunku do pracodawców oraz pracowników. Należy jednak pamiętać, że
istnieje możliwość, by pracodawca zatrudniający pracowników, organizował również pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy (w szczególności na
podstawie umów cywilnoprawnych) oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą (np. na podstawie umowy o współpracę). Projektodawca uznał za słuszne
zapewnienie pracodawcy możliwości odpowiedniego zastosowania omawianych przepisów również w stosunku do tych osób..(…)”.

Kary pieniężne ...

Zgodnie z Uzasadnieniem do projektu ww. ustawy

cyt.:  „(…)Projekt przewiduje również nowelizację brzmienia art. 108 § 2 K.p. wynikającą z omówionych powyżej zmian, polegającą na dodaniu kolejnej okoliczności uzasadniającej
nałożenie na pracownika kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej. Okolicznością tą jest stawienie się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub
zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy. Celem zachowania spójności z terminologią używaną w projektowanych przepisach dotyczących kontroli
trzeźwości, zaproponowano również, by pracodawca mógł nałożyć na pracownika ww. kary za stawienie się do pracy w stanie po użyciu alkoholu, nie zaś w stanie nietrzeźwości.(…)”.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 17 maja 2021r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 17 maja 2021r.

Materiały szkoleniowe dla pracowników ...