Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Czy pacjent może nie wyrazić zgody na teleporadę

Czy pacjent może nie wyrazić zgody na teleporadę

Czy pacjent może nie wyrazić zgody na teleporadę w ramach POZ – mamy kolejną zmianę przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej [dalej Rozporządzenie TEL] (Dz.U. 2020r., poz 1395 ze zm.). Przypomnijmy tylko, iż podmioty medyczne zobowiązane zostały treścią ww. Rozporządzenia TEL do realizacji określonych obowiązków informacyjnych. Kolejne natomiast nowelizacje rzutują na kształt uprzednio opracowanych informacji, które należy podawać do wiadomości pacjentów.

Kogo dotyczą Standardy Teleporady POZ

Standard organizacyjny teleporady POZ, dotyczy świadczeniodawcy POZ, czyli co do zasady takiego który zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zatrudniającego lekarzy, pielęgniarki lub położne, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ.

Widzimy zatem zmienione podejście do tematu

Ewidentnie nowelizacja przepisów pokazuje istotną zmianę, z którą będą musiały zmierzyć się podmioty medyczne. Przepisy, które zaczną obowiązywać 16 marca 2021r. zakładają, iż świadczenia realizowane będą wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, czyli nie w formie teleporady w ramach POZ:

Brak zgody pacjenta / przedstawiciela ustawowego:

 • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady. Uwaga jednak, nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401). Innymi w prawem określonych sytuacjach, kiedy to lekarz / pielęgniarka / położna mogą, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej – mogą być udzielone w formie teleporady nawet w sytuacji, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady.
 • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady. Uwaga jednak, nie dotyczy to sytuacji,gdy świadczenie udzielane związane jest z wydaniem zaświadczenia. Innymi słowy świadczenia związane z wydawaniem zaświadczeń mogą być realizowane w formie teleporady nawet w sytuacji, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady.

Pierwsza wizyta lekarza / pielęgniarki / położnej POZ

 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. Innymi słowy świadczenia realizowane podczas pierwszej wizyty przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, nie będą mogły być udzielane w formie teleporad.

Choroby przewlekłe:

 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, Innymi słowy świadczenia realizowane w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów nie będą mogły być udzielane w formie teleporad.

Choroby nowotworowe:

 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.  Innymi słowy świadczenia realizowane w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej nie będą mogły być udzielane w formie teleporad.

Dzieci do 6 roku życia:

 • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego. Innymi słowy świadczenia udzielane dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego nie będą mogły być udzielane w formie teleporad. W formie teleporady natomiast będą mogły zostać udzielone dzieciom do 6 roku życia porady kontrole realizowane w trakcie leczenia – pod warunkiem, że ustalone ono zostało w wyniku osobistego badania pacjenta, a udzielenie porad jest możliwe bez badania fizykalnego.

COVID-19

 • z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043.

  W ramach realizacji działań, mających na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udzielania pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej, lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, których stan zdrowia jest przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego

  W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo telepo-rady w ostatnim dniu jej trwania. Podczas porady albo teleporady, o której mowa w zdaniu drugim, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

Dokumentacja do wdrożenia Standardu Teleporad

Podstawy prawne

Najciekawsze oferty Sklepu RODO w medycynie

Dodaj komentarz