Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – przypomnijmy, że wypełnienie, prawidłowe złożenie, opublikowanie raportu jest nowym obowiązkiem podmiotów publicznych, który wystepuje równolegle z obowiązkiem zapewniania dostępności. Zasady opisane zostały: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [dalej Ustawa OZD] oraz Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych [dalej Ustawa ODC].

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Wzór formularza w portalu sprawozdawczym GUS

Jak informuje Ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej w swoim Komunikacie na stronach internetowych

cyt.: „(…)udostępniony formularz w wersji elektronicznej większość podmiotów publicznych otrzyma do końca lutego br. za pośrednictwem portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego. Przez ten portal większość podmiotów publicznych będzie mogła uzupełnić swoje raporty, dzięki czemu zostaną przygotowane one w sposób zagregowany również na poziomie wojewódzkim. (…)”.

Formularz raportu w PS GUS będzie dostępny tylko do ustawowego terminu na uzupełnienie raportu tj. do 31 marca 2021 r. Do tego terminu podmiot publiczny będzie  mógł edytować i uzupełniać informacje w zakresie zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (możliwa jest praca etapowa nad raportem). Po jego upływie dane z uzupełnionych formularzy  zostaną uznane za finalne i przekazane do agregacji. Należy więc do tego terminu zakończyć prace nad raportem.

Publikacja raportu na stronie BIP

Należy pamiętać, że niezależnie od przekazania danych przez PS GUS lub inna drogą (patrz pkt 5 lub 6), każdy podmiot publiczny zobowiązany do raportowania dostępności jest też ustawowo zobligowany do publikacji raportu o stanie zapewniania dostępności na stronie BIP lub innej stronie tego podmiotu. W tym celu należy z PS GUS  wygenerować raport (wydruk do pliku pdf) lub wypełnić wzór  formularza ze strony MFIPR, który następnie należy umieścić do 31 marca 2021 r. na stronie BIP.

Deklaracja dostępności

Deklarację dostępności sporządza się z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”. Tworząc deklarację dostępności bezwzględnie należy zapoznać się z elementami jakie powinny zostać w niej zawarte. Pomocnym będą tutaj przepisy art. 10 ww. Ustawy. Podmioty publiczne dokonują przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową. Więcej na temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „Termin publikacji deklaracji dostępności„.

Film instruktażowy, jak wypełnić raport samodzielnie

Dzięki filmowi, w niecały kwadrans otrzymasz szczegółowe informacje umożliwiające prawidłowe wypełnienie raportu. Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Uzupełniająco także odsyłamy do wnikliwej lektury treści omawiających problematykę zapewnienia dostępności cyfrowej. Interesujące opracowania znalazły się w dziale „Dostępność cyfrowa” portalu gov.pl

Możesz też zamówić przygotowanie raportu dostępności

Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności